Chri­sti­an Poul­sen stop­per i FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL OG TAK Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne, Chri­sti­an Poul­sen, er snart for­tid i FC Kø­ben­havn. Hjem­me­kam­pen mod Ho­bro på søn­dag bli­ver af­skedskamp for den 35- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler.

» Chri­sti­an har le­ve­ret en me­get pro­fes­sio­nel og de­di­ke­ret ind­sats for klub­ben, ef­ter han kom til­ba­ge sid­ste år. Han har væ­ret med til at vi­se he­le trup­pen, hvad der skal til for at nå det hø­je­ste ni­veau bå­de på og uden for ba­nen med sin sto­re er­fa­ring og pro­fes­sio­na­lis­me hver ene­ste dag. Vi vil­le ger­ne ha­ve be­holdt Chri­sti­an lidt læn­ge­re, men så­dan kun­ne det desvær­re ik­ke bli­ve, « si­ger ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken til FCKs hjem­mesi­de.

» Jeg var usik­ker på, hvad jeg vil­le med min kar­ri­e­re ef­ter så man­ge år i ud­lan­det, da jeg i ef­ter­å­ret 2014 skrev kon­trakt med FCK. Der­for valg­te jeg kun at skri­ve kon­trakt frem til 30. ju­ni i år. Det har væ­ret en god og spæn­den­de tid, og jeg har haft det rig­tig godt med mi­ne hold­kam­me­ra­ter, Stå­le, det øv­ri­ge træ­ner­team, sund­heds­sek­to­ren, le­del­sen og al­le om­kring hol­det, så det er med en god fø­lel­se over for klub­ben, at jeg nu tak­ker af. Jeg har sam­ti­dig en god for­nem­mel­se af at ha­ve bi­dra­get til en po­si­tiv ud­vik­ling i klub­ben, « si­ger Chri­sti­an Poul­sen.

Usik­ker på frem­ti­den

Hvor­dan hans frem­tid ser ud, er ik­ke af­gjort.

» Jeg kun­ne væ­re fort­sat, men jeg har valgt at stå frit med hen­syn til, hvad min frem­tid brin­ger. Det vil jeg bru­ge den næ­ste pe­ri­o­de til at over­ve­je, « si­ger Chri­sti­an Poul­sen, der har en flot in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re bag sig.

Chri­sti­an Poul­sen er så­le­des den ene­ste dan­sker, der har spil­let i al­le Eu­ro­pas fem stør­ste liga­er, den ty­ske Bun­des­liga ( Schal­ke 04), den span­ske Pri­me­ra Di­vi­sion ( FC Se­vil­la), den ita­li­en­ske Se­rie A ( Ju­ven­tus), den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague ( Li­ver­pool) og den fran­ske Li­gue 1 ( Evi­an Tho­non Gail­lard). Des­u­den har han spil­let for Ajax i den hol­land­ske Æres­di­vi­sion.

Chri­sti­an Poul­sen var des­u­den i en år­ræk­ke fast mand på det dan­ske lands­hold, hvor det blev til 92 kam­pe.

Chri­sti­an Poul­sen ta­ger af­sked med FC Kø­ben­havn. Fo­to: Lars Møller

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.