FRA FARUM TIL VES­TEG­NEN

Ef­ter 10 år hos FC Nord­s­jæl­land skal Mark Str­u­dal væ­re an­grebs- og as­si­stent­træ­ner i Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY UD­FOR­DRING Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk og jepp@ bt. dk

Jep­pe Pe­der­sen Mark Str­u­dal ven­der til­ba­ge til Brønd­by.

Som BT af­slø­re­de tid­li­ge­re på for­å­ret, skal den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler frem­over væ­re an­grebs- og as­si­stent­træ­ner i Brønd­by, og han for­la­der der­for FC Nord­s­jæl­land ef­ter ti år i Farum- klub­ben.

» Brønd­by er på en høj hyl­de, men har am­bi­tio­ner om me­re, og det bli­ver en stor og spæn­den­de ud­for­dring at væ­re med til at vi­de­re­ud­vik­le klub­ben i den ret­ning, « si­ger Mark Str­u­dal, der ven­der til­ba­ge til et sta­dion, hvor han tid­li­ge­re har fejret sto­re tri­um­fer.

» Som spil­ler hav­de jeg en fan­ta­stisk tid i klub­ben. Brønd­by har og hav­de nog­le su­veræ­ne fans, og selv­om jeg nu skal til Brønd­by i en helt an­den rol­le, glæ­der jeg mig vildt me­get til at kom­me i gang. Brønd­by er en æres­sag for mig, « si­ger Mark Str­u­dal, som ik­ke er­stat­ter de nu­væ­ren­de as­si­sten­ter, Claus Nør­gaard el­ler Al­ber­to Ca­pel­las, men træ­der ind som en ek­stra mand i sta­ben.

Nyt og spæn­den­de se­tup

» Jeg glæ­der mig vir­ke­lig me­get til op­ga­ven i Brønd­by IF og til sam­ar­bej­det med Thomas Frank og re­sten af den sport­s­li­ge sek­tor. Brønd­by er en stor tra­di­tions­klub med et nyt og spæn­den­de se­tup. Jeg gør en dyd ud af at ha­ve pas­sion og kva­li­tet i alt, hvad jeg la­ver, så på den må­de stem­mer klub­bens vær­di­er godt overens med mi­ne eg­ne. «

I af­tes blev der holdt FCN awards, hvil­ket sam­ti­dig blev Mark Str­u­dals far­vel til en klub, han har væ­ret med til at løf­te fra me­get lidt til dan- marks­mester­ni­veau og Cham­pions Le­ague- del­ta­gel­se.

» Jeg skyl­der FCN alt. Jeg er slet ik­ke fær­dig med at læ­re som træ- ner end­nu. Det bli­ver man nok al­drig som træ­ner, men jeg har lært enormt me­get af at stå i mester­læ­re hos Mor­ten Wieg­horst, Kasper Hjul- mand og Ola­fur Kri­stjans­son – plus al­le de an­dre fan­ta­sti­ske men­ne­sker i og om­kring klub­ben, « si­ger Mark Str­u­dal.

Mark Str­u­dal for­la­der FC Nord­s­jæl­land ef­ter en halv snes års vir­ke og ven­der hjem til Brønd­by, hvor han skal fun­ge­re som an­grebs- og as­si­stent­træ­ner. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.