Det for­bud­te skif­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRA RAN­DERS TIL AGF Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Su­per­liga- klub­ben Ran­ders FC mi­ster sin island­ske midt­ba­ne­spil­ler El­mar Bjar­na­son ef­ter den­ne sæ­son.

Det be­kom­mer ik­ke klub­bens sport­s­chef, Pe­ter Chri­sti­an­sen, vel.

» I sin tid hen­te­de vi en ukendt islæn­ding til klub­ben, der yder­me­re be­gynd­te med en al­vor­lig og lang­va­rig knæska­de. I dag har han via sin tid i Ran­ders FC ud­vik­let sig til stam­spil­ler på Islands suc­ces­ful­de EM- lands­hold, « si­ger han.

AGF bli­ver El­mar Bjar­na­sons ny klub. Det skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de.

» Det er et spæn­den­de pro­jekt, AGF er i gang med. Det er en stor klub med et stort po­ten­ti­a­le og en pas­sio­ne­ret fanska­re, som jeg glæ­der mig til at spil­le for. Den nye, bold­be­sid­den­de spil­lestil, AGF er be­gyndt at prak­ti­se­re, pas­ser mig helt per­fekt. Jeg kan godt li­de at ha­ve bol­den, og en af mi­ne styr­ker er, at jeg er boldsik­ker. Så jeg ser frem til at bi­dra­ge med en mas­se bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt for AGF i Su­per­liga­en, « si­ger El­mar Bjar­na­son til AGFs hjem­mesi­de.

Har me­get at bi­dra­ge med

AGF- sport­s­chef Jens An­der­s­son si­ger om El­mar Bjar­na­son:

» El­mar har me­get at bi­dra­ge med bå­de som spil­ler og per­son. Han er en klas­se­spil­ler, som jeg og­så ken­der fra hans tid i Sve­ri­ge. Ef­ter at ha­ve set en del kam­pe med ham i Su­per­liga­en sy­nes jeg og­så, at han har ud­vik­let sig yder­li­ge­re. Han er en hård­t­ar­bej­den­de spil­ler, som dæk­ker et stort om­rå­de, og som sam­ti­dig er tek­nisk vel­fun­de­ret. «

Og­så aar­hu­si­a­ner­nes træ­ner, Mor­ten Wieg­horst, er godt til­freds med kø­bet af den 28- åri­ge Bjar­na­son:

» Jeg er glad for, at El­mar har valgt AGF. Vi får en tek­nisk stærk, al­si­dig spil­ler, der og­så har in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, og han vil bli­ve et godt ak­tiv for os. «

El­mar Bjar­na­son skif­ter fra Ran­ders til AGF. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.