En løs­ning for Magnus­sen og McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE BILSPORTSFORBUND FIA har over­ra­sken­de åb­net for, at end­nu et team kan kom­me med i For­mel 1- VM al­le­re­de i 2016. Fel­tet har i prin­cip­pet plads til 13 team, og i øje­blik­ket er der kun 10.

I 2016 de­bu­te­rer det ame­ri­kan­ske HAAS- team ( med Fer­ra­ri- mo­to­rer), og det var ik­ke ven­tet, at de to sid­ste plad­ser vil­le bli­ve ud­fyldt fo­re­lø­big.

Men i sid­ste uge in­vi­te­re­de FIA po­ten­ti­el­le, nye team til at mel­de sig in­den 30 ju­ni. For­bun­det vil så un­der­sø­ge kan­di­da­ter­ne, og hvis en af dem fi ndes vær­dig til en plads i For­mel 1- fel­tet, får de be­sked 30. sep­tem­ber.

FIAs sø­gen eft er end­nu et For­mel 1- team skal ses på bag­grund af den øko­no­mi­ske kri­se, der har tvun­get en ræk­ke af de nu­væ­ren­de team i knæ, og som sid­ste år send­te Ca­ter­ham mod kon­kurs. MEN KAN ET nyt team over­ho­ve­det nå at bli­ve For­mel 1- klar in­den for den snæv­re tids­ram­me? Det bli­ver svært, og i mi­ne øj­ne har kun et team en re­el chan­ce for at bli­ve god­kendt af FIA.

Det er fransk, hed­der ART Grand Prix, er i øje­blik­ket med i bå­de GP2, GP3 og den ty­ske DTM­se­rie – og det le­des af Ni­co­las Todt, der er søn af FIA- præ­si­dent Je­an Todt.

I GP2 kø­rer McLa­rens test­kø­rer Stoff el Van­do­or­ne og Hon­dapro­te­ge No­hu­baru Matsus­hi­ta for ART. Bi­ler­ne er for ny­lig ble­vet ma­let i McLa­rens For­mel 1- far­ver, og der er end­nu et mar­kant link mel­lem ART og McLa­ren: Ba­hrains kon­ge­fa­mi­lie kon­trol­le­rer be­ty­de­li­ge ak­tiepo­ster i beg­ge team.

Læg der­til at McLa­ren- boss Ron Den­nis er den mest ihær­di­ge for­ta­ler for, at det at­ter skal væ­re til­ladt for min­dre team at kø­be de­res For­mel 1- bi­ler ( i mod­sæt­ning til selv at de­sig­ne og byg­ge dem). Og at Hon­da, der i år kun får ud­vik­lings­da­ta til de­res nye For­mel 1- mo­tor fra McLa­rens to bi­ler, vil­le ha­ve glæ­de af end­nu en kun­de i 2016.

Så be­gyn­der ART plud­se­lig at lig­ne et McLa­ren B- team a la Red Bull- kon­cer­nens Toro Ros­so- hold. DET ER MÅ­SKE i dén sam­men­hæng, vi skal se Ron Den­nis’ for­ny­e­de bej­len til dan­ske sponso­rer? McLa­ren har tak­ket væ­re Hon­daaft alen en sund øko­no­mi, men hvis ART skal i For­mel 1, vil dan- ske sponso­rer sten­sik­kert væ­re vel­kom­ne.

I hvert fald er ARTs ’ pris­li­ste’ over sponsora­ter utvivl­s­omt me­re spi­se­lig for dan­ske virk­som­he­der, end den man har hos McLa­ren.

I øje­blik­ket er det kun spe­ku­la­tio­ner, men et ART- Hon­da team med Ke­vin Magnus­sen og Stoff el Van­do­or­ne som kørere vil lø­se fl ere af de pro­ble­mer ( for man­ge kørere, for få mo­tor- da­ta), McLa­ren slås med.

Og Magnus­sen vil kun­ne få sin For­mel 1- kar­ri­e­re til­ba­ge i ide­alspo­ret uden det pres, der vil væ­re for­bun­det med et 2016- co­me­ba­ck hos McLa­ren ( hvor han i gi­vet fald skal afl øse en eks­ver­dens­me­ster). MCLA­REN AF­VI­SER RYG­TER­NE om et kom­men­de sam­ar­bej­de med ART. Men ide­en er for op­lagt til, at Ron Den­nis ik­ke har tænkt tan­ken. Og i For­mel 1 af­vi­ser man al­tid ryg­ter li­ge ind­til de – må­ske – vi­ser sig at væ­re san­de.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Ke­vin Magnus­sen har set langt ef­ter kø­re­tid i For­mel 1 i 2015 og kom­mer næp­pe me­get bag rat­tet re­sten af sæ­so­nen. Til gen­gæld er der må­ske en god mu­lig­hed i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.