Brø­let Sprin­ger ud som ind­van­drer- ven

DFs øn­sker om dag­pen­ge- lem­pel­ser vil fast­hol­de ind­van­dre­re på off ent­lig for­sør­gel­se, fryg­ter Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

DAG­PEN­GE

Nor­malt er Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl en ’ stram­mer’, når det hand­ler om ind­van­dre­re. Men, den igang­væ­ren­de valg­kamp er han i al ube­mær­ket­hed sprun­get ud som ’ lem­per’.

For selv­om det ik­ke er no­get, par­ti­et skil­ter med, så kan BT i dag for­tæl­le, at Dansk Fol­ke­par­tis øn­ske­de lem­pel­ser på dag­pen­ge- om­rå­det i høj grad vil væ­re en øko­no­misk hånds­ræk­ning til de ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­drer­ne. Helt kon­kret har Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sam­men med SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr lo­vet, at par­ti­er­ne vil ar­bej­de for, at det så­kald­te genop­tje­nings­krav – som hen­vi­ser til læng­den af den pe­ri­o­de man skal ha­ve ar­bej­de for at få ret til yder­li­ge­re to års dag­pen­ge – skal æn­dres fra 12 må­ne­der i dag til seks må­ne­der.

Re­form har især ramt ind­van­dre­re

For­kla­rin­gen på Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls plud­se­li­ge blød­sø­de­n­hed over for ind­van­dre­re skal fi ndes i sta­ti­stik­ken over dag­pen­gere­for­mens kon­se­kven­ser. Den vi­ser nem­lig, at langt fl ere ind­van­dre­re end dan­ske­re – set i for­hold til de­res an­del af den sam­le­de ar­bejds­styr­ke – er fal­det ud af dag­pen­ge­sy­ste­met.

Af Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings ( DA) se­ne­ste rap­port ’ ud­for­drin­ger på ar­bejds­mar­ke­det 2015’ frem­går det, at 6.000 af de 41.000 per­so­ner, der mi­ste­de dag­pen­ge­ne fra ja­nu­ar 2013 til og med maj 2014, er ind­van­dre­re fra et ik­ke- ve­st­ligt land.

Set i for­hold til de­res an­del af ar­bejds­styr­ken be­ty­der det, at tre gan­ge så man­ge ind­van­dre­re er fal­det ud af dag­pen­ge­sy­ste­met .

DA me­ner, at en lem­pel­se er et til­ba­ge­skridt i for­hold til at til­skyn­de ind­van­dre­re til at ta­ge et job.

» Det er åben­lyst, at vi har nog­le

» Dem, der ik­ke står til rå­dig­hed, er så langt væk fra ar­bejds­mar­ke­det, at de end ik­ke vil ta­ge et job i et halvt år. I ste­det sig­ter vi eft er mel­lem­grup­pen, som rent fak­tisk kan mo­ti­ve­res til at ta­ge et ar­bej­de, « ly­der det fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. spe­ci­el­le ud­for­drin­ger med de ik­ke­ve­st­li­ge ind­van­dre­re , « si­ger Erik Si­mon­sen, der er un­der­di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Lav­t­løns­om­rå­de – tæt på dag­pen­ge

Erik Si­mon­sen for­tæl­ler, at en del af for­kla­rin­gen er, at de ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re ge­ne­relt ar­bej­der på et la­ve­re kom­pe­ten­ce- ni­veau end dan­sker­ne.

» Det be­ty­der, at de løn­nin­ger, som de vil kun­ne op­nå, oft e lig­ger på sam­me ni­veau som dag­pen­ge­ni­veau­et. Og så er man i det felt, hvor in­ci­ta­men­tet og mo­ti­va­tio­nen til at ta­ge et job, er be­her­sket , « si­ger Erik Si­mon­sen.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) er nor­malt en ’ stram­mer’, når det hand­ler om ind­van­dre­re, men un­der den­ne valg­kamp er han sprun­get i den mod­sat­te grøft. Fo­to: Hen­rik Ka­stenskov og Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.