UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

3 HUR­TI­GE Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, vil je­res lem­pel­ser i for­hold til genop­tje­nings­kra­vet ik­ke ska­de ind­van­dre­res mo­ti­va­tion til at få et fast ar­bej­de?

» Vi øn­sker at la­ve om på genop­tje­nings­kra­ve­ne, for­di vi vil ha­ve fl ere af dem, der er uden for ar­bejds­mar­ke­det, til at ta­ge job i kor­te­re pe­ri­o­der og sæ­so­n­ar­bej­de. Man­ge af de job bli­ver i dag be­sat af øst­eu­ro­pæ­e­re. Det vil væ­re bed­re for vo­res øko­no­mi, hvis de job blev be­sat af de ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re. Så til­ta­get skal mo­ti­ve­re. «

Men sker der ik­ke det mod­sat­te, at man fast­hol­der ind­van­dre­re på off ent­lig for­sør­gel­se, for­di det bli­ver let­te­re at genop­tje­ne ret­ten til at væ­re på dag­pen­ge?

» Jeg tror tvær­ti­mod, det vil få fl ere ind­van­dre­re til at ta­ge sæ­so­n­ar­bej­de og kor­te­re­va­ren­de job. Og når først man er in­de på ar­bejds­mar­ke­det, så er det let­te­re at bli­ve hæn­gen­de. «

Iføl­ge DA er pro­ble­met net­op, at ind­van­drer­ne ik­ke i li­ge så høj grad står til rå­dig­hed. Er det ik­ke dem, I så vil en­de med at gi­ve en hånds­ræk­ning?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.