Ja, det gav­ner he­le fa­mi­li­en

BT - - DEBAT - LIV HOLM ANDERSEN

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer ( R)

ugers øre­mær­ket bar­selsor­lov, mens fædre kun har to ugers fædre­or­lov. Det sy­nes jeg er skævt, hvis vi øn­sker bed­re mu­lig­he­der for, at mænd ta­ger bar­sel sam­men med de­res børn -– og hvis vi i øv­rigt øn­sker li­ge­stil­ling mel­lem kvin­der og mænd så­vel på ar­bejds­mar­ke­det som i hjem­me­ne. For kvin­der vil si­tu­a­tio­nen for dem på ar­bejds­mar­ke­det bli­ve for­bed­ret, da de vil stå me­re li­ge med mænd i for­hold til an­sæt­tel­ser og for­frem-

MØDRE HAR 18

mel­ser i den al­der, hvor de ty­pisk får børn. For mænd vil det styr­ke dem, når de over­for de­res chef skal be­de om bar­sel. Des­u­den vil det væ­re et go­de for bør­ne­ne at få me­re tid med de­res fædre.

at lan­de, som har gi­vet mænd bed­re bar­sels­ret­tig­he­der, fak­tisk og­så har mænd, der ta­ger me­re bar­sel. Det ty­der alt­så og­så på, at mænd ger­ne vil, hvis de får bed­re mu­lig­he­der for det. De mu­lig­he­der sy­nes jeg, at vi skal hjæl­pe til med.

ALT PE­GER PÅ,

DEN SKÆV­HED, DER

er mel­lem kvin- der og mænd i for­hold til bar­sel, vil jeg ger­ne gø­re op med po­li­tisk. Der­for vil jeg ger­ne ha­ve en øre­mærk­ning af bar­sel til mænd – som man har det til kvin­der. Det vil­le eft er min per­son­li­ge me­ning væ­re ide­elt. Den­ne øre­mærk­ning vil­le selv­føl­ge­lig kun­ne gra­du­e­res. Ra­di­ka­le Ven­stre øn­sker, at mænd får bed­re bar­sels­mu­lig­he­der, og det øn­sker vi at sæt­te fo­kus på i en even­tu­el ny SR- re­ge­ring. Og så hå­ber vi na­tur­lig­vis, at vi kan fi nde nog­le til­tag på det om­rå­de, som vi kan op­nå enig­hed om at re­a­li­se­re med de øv­ri­ge par­ti­er i cen­trum- ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.