Nej, tvang gi­ver ik­ke li­ge­stil­ling

BT - - DEBAT - CHAR­LOT­TE DYREMOSE

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer ( K)

ved, at man bli­ver tvun­get til at age­re på en be­stemt må­de, for­di man har et be­stemt køn. Jeg krum­mer tæ­er, hver ene­ste gang man ta­ler om li­ge­stil­ling som en li­ge for­de­ling af mænd og kvin­der på for­skel­li­ge om­rå­der. Det er ik­ke li­ge­stil­ling, men kønskvo­te­ring. Li­ge­stil­ling er, at vi er li­geg­la­de med, hvor man­ge mænd og kvin­der gør en be­stemt ting el­ler er et be­stemt sted. Så læn­ge mænd og kvin­der har li­ge ad­gang til det.

LI­GE­STIL­LING SKA­BES IK­KE

godt væ­re, at der er nog­le mænd, der sy­nes, at man ik­ke kan ta­ge på bar­sel. El­ler nog­le kvin­der, der dik­te­rer, at de ta­ger al bar­sel. Hvis der er nog­le, der le­ver i en ste­reo­typ og gam­mel­dags vir­ke­lig­hed, hvor mænd ik­ke kan gå på bar­sel – hvil­ket jeg ik­ke tror, at man­ge gør – kræ­ver det en hold­nings­æn­dring, og vi kan ik­ke lov­gi­ve om hold­nings­æn­drin­ger. Jeg kan un­dre mig over, at man som kvin­de vil le­ve sam­men med en mand, der ik­ke vil pri­o­ri­te­re si­ne børn. Men det skal folk ha­ve lov til. Li­ge­som folk skal ha­ve lov til at stem­me på En­heds­li­sten, selv­om jeg

SÅ KAN DET

me­ner, det er rab­len­de van­vit­tigt. Og så er det nød­ven­dig­vis hel­ler ik­ke den bed­ste må­de at væ­re en god far på at ta­ge bar­sel. Der kan og­så væ­re man­ge an­dre må­der. Og det må den en­kel­te fa­mi­lie selv hånd­te­re.

er en gam­mel­dags li­ge­stil­ling­s­tan­ke at ta­le i kvo­ter og øre­mær­ket bar­sel. Det var no­get, man tal­te om den­gang, man ik­ke kun­ne fo­re­stil­le sig, at mænd og kvin­der var li­ge. Vi får ik­ke li­ge­stil­ling, før man hol­der op med at gi­ve for­trin til folk på bag­grund af de­res køn.

JEG SY­NES, DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.