Den lan­ge vej frem for fod­bol­den

ME­NER

BT - - DEBAT -

un­der­sø­gel­ser af or­ga­ni­sa­tio­nen for mas­siv kor­rup­tion og be­stik­kel­se. Højt­stå­en­de FIFA­folk er be­gyndt at vid­ne for de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, og for hver dag kom­mer der sta­dig me­re be­la­sten­de ud­sagn frem – ud­sagn, der be­kræft er og ud­byg­ger for­nem­mel­sen af en pil­rå­d­den kul­tur, hvor sor­te pen­ge nær­mest var et per­so­na­le­go­de for de de­le­ge­re­de i or­ga­ni­sa­tio­nen. Ud­be­ta­lin­ger, der kun var mu­li­ge, for­di fod­bol­den på ver­dens­plan om­sæt­ter for uhyr­li­ge sum­mer. FOD­BOLD ER ET vi­dun­der­ligt spil, men der er lang vej frem, hvis fod­bol­den skal genop­ret­te sit renom­mé på øver­ste plan. Det er il­le­gi­ti­me slut­run­der, der skal afh ol­des i Rusland og Qa­tar i 2018 og 2022, hvis an­kla­ger­ne om tung be­stik­kel­se står til tro­en­de. Præ­cis som det var til­fæl­det med VM i Frank­rig i 1998 og i Syd­afri­ka 12 år se­ne­re. Rets­sa­ger med mil­li­ard­krav ven­ter, hvis man ta­ger vært­ska­ber­ne fra de ud­pe­ge­de lan­de, men gør man in­tet, så be­ta­ler for­bry­del­se sig. Det er åre­vis af rå­d­den­skab, der skal ryd­des op i nu. Det bli­ver hårdt og dyrt, men og­så in­der­ligt nød­ven­digt. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.