STA­TUS PÅ HALVVEJ­EN

Rød blok har ind­hen­tet blå bloks el­lers so­li­de for­spring Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Vi kan vin­de- stem­nin­gen bre­der sig lang­somt, men sik­kert i rød blok. I blå blok sy­nes man til gen­gæld, at det er ble­vet li­ge lov­ligt spæn­den­de. Vis­se ste­der ta­ler man end­da om et even­tu­elt ne­der­lag, som om det var sik­kert.

Hvor­dan ser det ud hos S? Thor­ning gjor­de en god fi gur grund­lovs­dag, hvor hun lag­de ud med en stats­mandsta­le, som så grad­vist blev me­re po­li­tisk i lø­bet af da­gen og kul­mi­ne­re­de med ros til Ven­stre og kri­tik af Dansk Fol­ke­par­ti m. fl ., da hun sag­de: » Jeg an­er­ken­der fuldt og helt, at Ven­stre al­tid er pa­rat til at på­ta­ge sig et re­ge­rings­ansvar. Fløj­par­ti­er­ne har der­i­mod travlt med at si­ge ting, som ly­der godt. « So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ful­de af op­ti­mis­me og kamp­gejst. Til gen­gæld er al­le sik­re på, at de ik­ke har no­get re­ge­rings­grund­lag hver­ken helt el­ler halvt fær­digt.

Hvor­dan ser det ud hos Ven­stre? Nog­le lan­ger ud eft er pres­sens be­hand­ling af Løk­ke, brug af kom­men­ta­to­rer el­ler jagt på per­so­ner­ne bag anek­do­ter. Blok­ke­ne lig­ger for tæt og Ven­stre for lavt, så man­ge kan­di­da­ter eft er­ly­ser, at par­ti­et kom­mer i off en­si­ven. Der blev fak­tisk præ­sen­te­ret et sund­heds­ud­spil i lø­bet af ugen, og det for­ven­tes, at Ven­stre vil fort­sæt­te med at præ­sen­te­re kon­kre­te po­li­ti­ske ud­spil i re­sten af valg­kam­pen.

Hvad med Dansk Fol­ke­par­ti? ik­ke selv at skub­be væl­ge­re fra sig, el­ler om de ud­vi­ser hen­syn til Løk­ke, er uvist, men de ar­bej­der me­get hårdt på at be­ro­li­ge en­hver, der måt­te væ­re be­kym­re­de på den off ent­li­ge sek­tors veg­ne.

Hvad med SF? SF har få­et he­vet sig selv op ved støv­le­strop­per­ne eft er den ka­o­ti­ske exit fra re­ge­rin­gen oven­på Dongs­a­gen. Par­ti­et er i vi­gør og bi­dra­ger ger­ne til Thor­nings stra­te­gi med at an­gri­be Ven­stre, så stats­mi­ni­ste­ren slip­per for at få det sm­uds på hæn­der­ne.

En­heds­li­sten? Nu hvor Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen fi k mu­lig­hed for at ta­ge en om­gang me­re, er par­ti­et til­ba­ge på plad­sen som so­ci­alt in­dig­ne­ret og med me­get be­græn­set ske­len til de om­kost­nings­ni­veau­er, som man­ge af de øv­ri­ge par­ti­er sig­ter på. Og­så En­heds­li­sten bi­dra­ger til at hol­de Thor­ning i off en­si­ven.

De Kon­ser­va­ti­ve? De Kon­ser­va­ti­ve er i kri­se. En si­tu­a­tion, som bli­ver svær at kæm­pe sig fri af, når man bå­de er ud­råbt til ny­be­gyn­der og sand­syn­lig ta­ber midt i en valg­kamp, så vil alt bli­ve afl æst som des­pe­ra­tion.

Hvad med Al­ter­na­ti­vet? Al­ter­na­ti­vet sy­nes un­der­ligt urør­lig i valg­kam­pen, for­di de sim­pelt­hen spil­ler lu­do, mens al­le de an­dre spil­ler fod­bold. Man skul­le tro, at dem med benskin­ner­ne og knop­per un­der støv­ler­ne vil­le vin­de, men in­gen af dem ta­ck­ler igen­nem på en mand, der li­ge er ved at skæn­ke sin næ­ste kop ur­te­te og i øv­rigt al­tid ta­ler om at ta­le pænt.

Hvad be­ty der det sam­let set? Ved ind­gan­gen til an­den halv­del af valg­kam­pen har fa­vo­rit­sta­tus fl yt­tet sig fra blå blok til rød blok.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.