’’

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti er da­let lidt i me­nings­må­lin­ger­ne, men fra et sta­bilt højt ni­veau. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for­nø­jer sig med sam­ar­bej­det med SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr, som gi­ver ham tro­vær­dig­hed på vel­færds­om­rå­det, men al­li­ge­vel ik­ke bin­der ham på hæn­der og fød­der. Thu­le­sen Da­hl har ik­ke travlt med at gå i off en­si­ven for Løk­ke. Han pas­ser sin egen bu­tik, og den går godt.

Hvad med De Ra­di­ka­le? Mor­ten Øster­gaard gør sig sto­re an­stren­gel­ser for ik­ke at læg­ge land­mi­ner for­an S. Til gen­gæld an­gri­ber han Løk­ke for at ’ gå i små sko’, og der­med styr­ker han den so­ci­a­le pro­fi l, som han er ble­vet kri­ti­se­ret for at mang­le. Li­ge lidt hjæl­per det iføl­ge må­lin­ger­ne, som sen­der Øster­gaard bag i fel­tet.

Hvad med Li­be­ral Al­li­an­ce? De er gå­et i ud­brud, men har tun­nel­syn. De ser eg­ne mål­sæt­nin­ger og vi­sio­ner stift for­an sig og æn­ser knap nok folk om­kring sig. Om de an­stren­ger sig for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.