100 år for fat­ti­ge

BT - - DEBAT -

Grund­loven gjor­de op med en diskri­mi­na­tion, men den fj er­ne­de ik­ke ulig­he­den, hver­ken so­ci­alt el­ler men­talt. Re­ster af den be­står som be­kendt sta­dig. For loven og sta­ten sty­rer ik­ke alt i sam­fun­det. Nor­mer, va­ner, fo­re­stil­lin­ger og hold­nin­ger er sta­dig af­gø­ren­de, bå­de for hvad der er mu­ligt og for vo­res per­son­li­ge valg. Hel­ler ik­ke ulig­he­den har vi lagt bag os.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.