Thor­ning som ro­ck­star Hel­le Thor­ning- Sch­midt gik fra hyg­ge­snak med Kron­prin­sen til fol­ke­lig hyl­dest

BT - - NYHEDER -

In­ge­li­se Skryd­strup » Hel­le, Hel­le, Hel­le, « lød det takt­fast. Bå­de ved den of­fi­ci­el­le fejring af 100- året for kvin­ders stem­me­ret i Rigs­dags­går­den og se­ne­re på Chri­sti­ans­borg Slots­plads.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt strå­le­de som den sol, der en­de­lig gav Kø­ben­havn lidt var­me på grund­lovs­dag ef­ter fle­re da­ges gråvejr og by­ger. Hun smi­le­de, vin­ke­de, hyg­ge­snak­ke­de med Dron­nin­gen, holdt ta­le om li­ge­stil­ling og var ’ to­talt ro­ck­star’ som en grup­pe kvin­der for­mu­le­re­de det på Chri­sti­ans­borg Slots­plads.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­led­te da og­så sin ta­le på slots­plad­sen med et ’ hvor ser I fan­ta­sti­ske ud’ og så blev der hujet, jublet og klap­pet igen.

Det var ik­ke den vær­ste dag at væ­re Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Med kun 13 da­ge til­ba­ge til valg­da­gen kun­ne Thor­ning be­gyn­de da­gen med end­nu en me­nings­må­ling, der vi­ser fler­tal til rød blok og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i front som Dan­marks stør­ste par­ti med 27,6 pct. af stem­mer­ne. Hun holdt i prin­cip­pet pau­se fra valg­kam­pen et par ti­mer og holdt i ste­det ta­le om li­ge­stil­ling – om, at no­gen skal gå for­re­st, når ver­den skal for­an­dres, og at ar­bej­det ik­ke er fær­digt.

Sta­dig me­get at kæm­pe for

» Li­ge­stil­ling be­ty­der ik­ke, at al­le er ens. Li­ge­stil­ling be­ty­der, at vi er li­ge me­get værd. At mænd og kvin­der skal ha­ve sam­me ret­tig­he­der. Sam­me mu­lig­he­der. At køn ik­ke be­græn­ser os, men at hver en­kelt sæt­tes fri til at væ­re dem, vi er, Der er sta­dig me­get at kæm­pe for. « sag­de Thor­ning.

» Jeg tror, at de al­ler­f­le­ste kvin­der har op­le­vet at bli­ve be­hand­let an­der­le­des, for­di de var kvin­der. Jeg selv har ik­ke tal på al­le de gan­ge, jeg er ble­vet spurgt til fa­mi­lie og børn. Hvor­dan får jeg det til at hæn­ge sam­men? Og det er og­så tit så­dan for kvin­der i det of­fent­li­ge rum: At hvis vi ik­ke vi­ser fø­lel­ser, er vi kol­de og glat­te. Men vi­ser vi fø­lel­ser, ja så er det nok sku­e­spil, « sag­de Thor­ning.

Og så blev der hujet, klap­pet og råbt ’ Hel­le, Hel­le, Hel­le’ igen. De fle­ste hu­sker sta­dig da­ge­ne ef­ter ter­r­or­ansla­get i Kø­ben­havn. Da Thor­ning ef­ter man­ges me­ning trå­d­te i ka­rak­ter som stats­mand og si­den har vist stør­re og stør­re selvsik­ker­hed.

’ Hel­le, Hel­le, Hel­le’

Den­ne grund­lovs­dag ind­led­te hun med at hyg­ge­snak­ke med kron­prins Fre­de­rik i Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg, hvor den of­fi­ci­el­le fejring be­gynd­te. I sin ta­le trak hun trå­de til­ba­ge til den dag for 100 år si­den, hvor 12.000 kvin­der gik i op­tog til Ama­li­en­borg for at tak­ke for val­g­ret­ten. Og hun tak­ke­de de kvin­der, der tid­li­ge­re hav­de ba­net vej­en og­så for hen­de.

Ef­ter en ti­me ryk­ke­de fe­sten uden­dørs i Rigs­dags­går­den, hvor Dron­nin­gen holdt en ta­le, der tog keg­ler. Da Mo­gens Lyk­ke­toft der­ef­ter run­de­de af, lød det igen: ’ Hel­le, Hel­le, Hel­le’. Men Hel­le Thor­ning- Sch­midt fulg­te de roy­a­le gæ­ster ind, før hun løb om på slots­plad­sen, hop­pe­de op på blokvog­nen og dér holdt sin grund­lovsta­le midt i fol­ke­mæng­den.

» Og det er net­op, hvad 1915- grund­loven hand­ler om. At sik­re li­ge mu­lig­he­der. Et Dan­mark, hvor al­le er med, « slut­te­de hun og fik der­med li­ge et af si­ne slo­gans fra valg­kam­pen med ind.

isk@ bt. dk

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.