Løk­kes land­li­ge idyl

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Fo­to: Uf­fe Weng

GRUND­LOVS­DAG

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen kom med en stikpil­le til stats­mi­ni­ste­ren, da han holdt grund­lovsta­le i sol­be­skin­ne­de Hert­ha­da­len i Lej­re.

Egent­lig hand­le­de af­snit­tet om 100- åri­ge Eli­se Andersen fra Oden­se, som Løk­ke mød­te for ny­lig, og som for­tal­te Løk­ke, at hun al­tid har stemt på Ven­stre – 27 gan­ge.

Men så sneg der sig en stikpil­le ind, som nok sna­re­re hand­ler om Pa­nora­ma- sa­gen og om stats­mi­ni­ste­ren.

» Det er ik­ke no­get, jeg kan do­ku­men­te­re. Men hun har sagt det til mig – og jeg sto­ler på folk. Det sy­nes jeg egent­lig og­så, man skal gø­re. Og jeg sy­nes ik­ke, man skal hå­ne folk. Jeg sy­nes så­dan set hel­ler ik­ke, at det er pas­sen­de, at man hå­ner en er­hvervs­le­der, der træ­der frem og sæt­ter fin­ge­ren på no­get, der er et re­elt sam­fund­spro­blem, « sag­de Løk­ke.

Slank og selvsik­ker

Uden at næv­ne nav­ne, hand­ler det nok net­op om Pa­nora­ma- sa­gen, hvor der blev sat spørgs­måls­tegn ved, om Løk­kes ek­sem­pel på en me­d­ar­bej­der, der sag­de op, for­di han ik­ke kun­ne få nok ud af at ar­bej­de, er rig­tigt. for at gå på dag­pen­ge el­ler få kon­tant­hjælp.

» Man­ge sy­nes ik­ke, det er skru­et rig­tigt sam­men, når folk i en ræk­ke si­tu­a­tio­ner får for lidt med hjem fra ar­bej­de. Det er der man­ge, der hen­ven­der sig til mig om. Der er stor op­bak­ning til vo­res syns­punkt om, at vi skal let­te skat­ten for små ind­kom­ster, « si­ger Lars Løk­ke til BT.

Le­ver i vir­ke­lig­he­den

Er du sta­dig til­freds med, at du brug­te ek­semp­let med Pa­nora­ma i din ta­le fra den dag, val­get blev ud­skre­vet?

» Jeg gør en dyd ud af at le­ve i vir­ke­lig­he­den. Og når man be­væ­ger sig ud i vir­ke- lig­he­den, så hø­rer man alt­så om, hvor­dan tin­ge­ne hæn­ger sam­men. Jeg brug­te et ek­sem­pel, jeg kun­ne og­så ha­ve brugt en stri­be an­dre.

Jeg op­le­ver dag­ligt, hvor­dan folk kom­mer hen til mig for at snak­ke om det pro­blem.

I Her­ning den an­den dag kom en ung pi­ge og brug­te sig selv som ek­sem­pel.

Hun be­skrev, at det er lidt trø­stes­løst, at hun ik­ke tje­ner no­gen pen­ge ved at ta­ge et ar­bej­de.

Når man krad­ser lidt i tal­le­ne, vi­ser det sig, at det me­ste af hen­des ge­vinst lig­ger i, at der er en pen­sions­op­spa­ring, når hun får et ar­bej­de. Men hun kan jo ik­ke gå ned i Net­to og hand­le for den pen­sion, hun får om 40 år. «

Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de fru­en i hån­den og hund­e­ne i snor, da han i går tog på grund­lovs­tur­né.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.