Dron­nin­gen tog keg­ler

BT - - NYHEDER -

Dron­ning Mar­gret­he holdt en mun­ter ta­le ved grund­lovs­fejrin­gen i Rigs­dags­går­den. Hun kon­sta­te­re­de, at hen­des egen far­far, kong Chri­sti­an X. ik­ke hav­de væ­ret til­hæn­ger af at gi­ve kvin­der­ne val­gret.

» Hans hus var pa­tri­ar­kalsk ind­ret­tet. For ham var kvin­ders li­ge­stil­ling nok nær­mest et frem­med be­greb, « sag­de Dron­ning Mar­gret­he og for­tal­te, hvor­dan hen­des far­far hav­de re­a­ge­ret, da han ef­ter­føl­gen­de modt­og de tak­nem­li­ge re­præ­sen­tan­ter for Dansk Kvin­de­sam­fund.

» De­res Ma­jestæt, det­te er den lyk­ke­lig­ste dag i mit liv, « sag­de en af kvin­der­ne, stærkt be­væ­get.

Hvor­til kon­gen tørt be­mær­ke­de: » Jeg sy­nes nu hel­le­re, De skul­le gå hjem og la­ve kaf­fe til De­res mand. «

En anek­do­te, der blev mod­ta­get med stor ju­bel og klapsal­ver. isk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.