Her er man­den fra valg­pla­ka­ten

Hjem­lø­se Tor­ben er en del af Thor­nings valg­kamp. Han hå­ber på et tv som be­løn­ning

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk bax@ bt. dk Fo­to: Bax Lind­hardt

EN CHAN­CE TIL

Bax Lind­hardt ’ Al­le skal ha­ve en chan­ce til’, ly­der slo­ga­net på den valg­pla­kat, hvor stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i tæt om­fav­nel­se med en vej­r­bidt mand gri­ner hjerte­ligt til væl­ger­ne.

Men hvem er han, den­ne mand? Og fik han så en chan­ce til? BT har mødt ham. Han hed­der Tor­ben, er 54 år og stof­mis­bru­ger og bor på Mæn­de­nes Hjem i Lil­le Isted­ga­de i Kø­ben­havn.

Med en jo­int i hån­den sid- der han på sin seng i sit lil­le væ­rel­se på her­ber­get og ser fjern­syn. Her har han bo­et i fem år. Og det var og­så her, han til­ba­ge i novem­ber 2014 mød­te lan­dets stats­mi­ni­ster. Den­gang strøg Tor­ben for­bi al­le stats­mi­ni­ste­rens livvag­ter og gav hen­de et stort kram.

» Jeg tror, hun blev glad for det spon­ta­ne kram, for som Hel­le sag­de: ’ Ef­ter jeg er ble­vet stats­mi­ni­ster og har få­et livvag­ter, er det li­ge før selv min fa­mi­lie ik­ke tør kram­me mig uden at spør­ge om lov først’, « si­ger 54- åri­ge Tor­ben.

» Jeg har få­et for­talt, at bil­le­det af os to sam­men bå­de står in­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et og blandt fa­mi­lie­bil­le­der­ne hjem­me i pri­va­ten. «

’ Ik­ke me­get har æn­dret sig’

Tor­ben tje­ner si­ne pen­ge ved at sæl­ge hjem­løsa­vi­sen Hus For­bi. Si­den Hel­le Thor­ningS­ch­midt var for­bi her­ber­get i novem­ber, har han ik­ke talt med hen­de. Men kampag­ne­kon­to­ret har væ­ret for­bi med en ju­le­kurv, for­tæl­ler han.

» Der er ik­ke me­get, der har æn­dret sig si­den Helles be­søg. Jeg har det godt med mig selv, og her er ble­vet lidt re­ne­re, men el­lers er alt ved det gam­le. «

Fra at væ­re et to­talt ukendt an­sigt i mæng­den er 54- åri­ge Tor­ben til gen­gæld ble­vet én, der bli­ver gen­kendt på ga­den. Selv har han end­nu ik­ke set valg­pla­ka­ten på ga­den, men har pla­ner om at ta­ge ind på Strø­get for at fin­de én.

» Jeg fø­rer ik­ke valg­kamp, men jeg hå­ber på, at Hel­le gi­ver mig et fjern­syn i fød­sels­dags­ga­ve. Og så hå­ber jeg, at hun vin­der val­get. Hvis Løk­ke er al­ter­na­ti­vet, hå­ber jeg, Hel­le vin­der. Ja, jeg hol­der med Hel­le, « si­ger Tor­ben, der al­tid stem­mer, når der er valg.

Har få­et mas­ser af chan­cer

At han skul­le bli­ve en del af valg­kam­pen, ane­de han dog ik­ke. Den kon­trakt, han den­gang un­der­skrev, har han nem­lig for længst glemt alt om.

» Jeg fik det at vi­de, da jeg stod ne­de og skul­le spi­se mor­gen­mad. Med mor­gen­hår og det he­le. Så mød­te per­so­na­let og nog­le af de an­dre bru­ge­re ind og sag­de, at jeg hang ude i lyg­tepæ­le­ne. Men jeg er da lidt stolt af at væ­re på pla­ka­ter­ne, « si­ger Tor­ben om kampag­nen, der prok­la­me­rer, at ’ al­le skal ha­ve en chan­ce til’.

» Jeg har få­et mas­ser af chan­cer, jeg har ba­re ik­ke ta­get dem. Hel­le kan ik­ke hjæl­pe mig. Det kan jeg kun selv, « si­ger han.

54- åri­ge Tor­ben har bo­et på sam­me væ­rel­se på Mæn­de­nes Hjem i Kø­ben­havn i fem år. Nu er han en del af Hel­le Thor­ning- Sch­midts valg­kampag­ne.

54- åri­ge Tor­ben me­ner ik­ke, stats­mi­ni­ste­ren kan hjæl­pe ham. Den ene­ste, der kan det, er ham selv.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.