Pæ­da­go­ger: Hvor bli­ver pen­ge­ne af

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NOR­ME­RIN­GER

I 2012 af­sat­te det rø­de fler­tal i Fol­ke­tin­get 500 mio. kr. på fi­nans­lo­ven til bed­re nor­me­rin­ger i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner. Sid­ste år røg der yder­li­ge­re 250 mio. kr. i pulj­en.

Men trods det er der ik­ke kom­met me­re per­so­na­le. Nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at nor­me­rin­ger­ne ik­ke har ryk­ket sig næv­ne­vær­digt, si­den den tre­kvar­te mil­li­ard blev af­sat.

I 2012 var der 3,58 vug­ge­stu­ebørn pr. vok­sen, mens hver pæ­da­gog hav­de 3,49 børn at ta­ge sig af i 2014. I den sam­me pe­ri­o­de er nor­me­rin­gen i bør­ne­ha­ve­grup­pen gå­et fra 6,81 til 6,82, vi­ser pæ­da­gog­for­bun­det BUPLs be­hand­ling af tal­ma­te­ri­a­let fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Helt af­gø­ren­de for bør­ne­ne

Iføl­ge BUPL- for­mand Elisa Berg­mann er der kun én løs­ning, hvis po­li­ti­ker­ne re­elt øn­sker fle­re me­d­ar­bej­de­re i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne: Fa­ste krav om, hvor man­ge børn der mak­si­malt må væ­re pr. pæ­da­gog - de så­kald­te mini­mums­nor­me­rin­ger.

» Po­li­ti­ker­ne i kom­mu­ner­ne skal pri­o­ri­te­re man­ge ud­gif­ter, og det er let­te­re at spa­re på de om­rå­der, hvor der ik­ke er fast­lag­te stan­dar­der. Det er der­for, at pen­ge­ne al­drig når frem til dag­in­sti­tu­tio­ner­ne, « si­ger hun. Iføl­ge BUPL er an­tal­let af voks­ne helt af­gø­ren­de for børns triv­sel.

» Der er stor fo­kus på le­del­se, ef­ter­ud­dan­nel­se af per­so­na­let og de fy­si­ske ram­mer, men når alt kom­mer til alt, så er nor­me­rin­ger­ne helt af­gø­ren­de for, hvor godt bør­ne­ne kla­rer sig se­ne­re i li­vet, « si­ger Elisa Berg­mann.

BUPL fo­re­slår, at der højst må væ­re tre børn pr. vok­sen i vug­ge­stu­er­ne og seks pr. vok­sen i bør­ne­ha­ver­ne. Det kan En­heds­li­sten bak­ke op om, si­ger po­li­tisk ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen. Og­så SF og Al­ter­na­ti­vet støt­ter mi­numums­nor­me­rin­ger, mens re­ge­rings­par­ti­er­ne hidtil har af­vist tan­ken.

» Nor­me­rin­ger­ne er helt af­gø­ren­de for, hvor godt bør­ne­ne kla­rer sig se­ne­re i li­vet, « si­ger BUPL- for­mand Elisa Berg­mann. Fo­to: Mor­ten Ger­mund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.