Hjælp til dømt hi­sto­ri­ker

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

REG­NING

100.000 kro­ner i dag­bø­der, 100.000 kro­ner i tort­godt­gø­rel­se og 502.700 kro­ner i sagsom­kost­nin­ger.

Det er den di­gre reg­ning, der er lan­det på hi­sto­ri­ke­ren Bent Jen­sens bord, ef­ter han tid­li­ge­re på ugen tab­te en injuri­esag an­lagt af jour­na­list Jør­gen Drags­da­hl i Hø­jeste­ret.

Nu kom­mer hans til­hæn­ge­re ham imid­ler­tid til und­sæt­ning. Iføl­ge Jyl­lands- Po­sten har hi­sto­ri­ke­rens støt­te­for­e­ning ind­ledt en ind­sam­ling, der skal hjæl­pe ham med at be­ta­le de man­ge pen­ge.

» Vi me­ner, at hø­jeste­rets­dom­men er ham­ren­de for­kert. Den byg­ger på en udo­ku­men­te­ret på­stand om, at Bent Jensen skal ha­ve be­skyldt Jør­gen Drags­da­hl for ik­ke ba­re at væ­re agent, men og­så spion for KGB, « si­ger Bent Jen­senFore­nin­gens for­mand Pe­ter La Cour til avi­sen.

Fore­nin­gen har 485.000 kro­ner ef­ter en tid­li­ge­re ind­sam­ling, så for­man­den an­slår, at der er be­hov for at ind­sam­le yder­li­ge­re 200.000 kro­ner.

Bent Jensen med­del­te tors­dag, at han vil ind­brin­ge injuri­esa­gen for Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol.

Hi­sto­ri­ker Bent Jensen skal be­ta­le 100.000 kr. i dag­bø­der, 100.000 i tort­godt­gø­rel­se og 502.700 kr. i sagsom­kost­nin­ger.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.