VÅ D FE ST

BT - - NYHEDER -

DI­STOR­TION

I en po­li­tisk- kul­tu­rel kon­stel­la­tion kun­ne man i går op­le­ve den kø­ben­havn­ske ga­de­fest Di­stor­tion i dag­ti­mer­ne, da et ar­ran­ge­ment var stab­let på be­ne­ne i et sam­ar­bej­de mel­lem Dansk Kvin­de­sam­fund og Fol­ke­tin­get for­an Chri­sti­ans­borg.

Det be­tød, at ga­der­ne i Kø­ben­havns cen­trum var st­u­ven­de fyld­te med men­ne­sker på grund­lovs­dag, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt holdt ta­le og Juli­as Moon spil­le­de op i ba­gen­de solskin.

Halvlun som­mer­dag

Som en del af ar­ran­ge­men­tet i dag­ti­mer­ne var der og­så mu­lig­hed for at sprin­ge i Kø­ben­havns ka­na­ler og ny­de det kol­de vand på en halvlun som­mer­dag. Se­ne­re på da­gen vend­te Di­stor­tion til­ba­ge til si­ne van­te om­gi­vel­ser, da der var af­ten­fest på Refsha­leø­en.

Rona/ fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.