Selv­mord­spi­lot søg­te hjælp

BT - - NYHEDER - Matias Rona ma­tr@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Ger­manwings- pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz, der i marts fl øj 150 men­ne­sker i dø­den, søg­te in­den ulyk­ken hjælp for en ukendt psy­kisk li­del­se, for­tæl­ler den fran­ske statsankla­ger.

Eft er Ger­manwings- ulyk­ken i de fran­ske al­per i marts er det kom­met frem, at an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz lå­ste fl yets kap­ta­jn ude af co­ck­pit­tet, for der­eft er med vil­je at la­de fl yet styr­te ned. Der­u­d­over er det og­så kom­met frem, at han var di­ag­no­sti­ce­ret med en de­pres­sion.

Og nu for­tæl­ler den fran­ske statsankla­ger Bri­ce Ro­bin, at An­dreas Lu­bitz før ulyk­ken hav­de kon­tak­tet ’ du­sin­vis’ af læ­ger for at få hjælp til en psy­kisk li­del­se, skri­ver den en­gel­ske avis The Te­le­graph.

An­kla­ge­ren vil dog ik­ke ud med, hvil­ke symp­to­mer det var, An­dreas Lu­bitz kun­ne mær­ke, el­ler hvor­for han fi k lov til at fort­sæt­te med at fl yve

ri­ce Ro­bin står i spid­sen for eft er­forsk­nin­gen af styr­tet, hvor det al­le­re­de nu lig­ger klart, at Lu­bitz be­vidst fi k fl yet til at styr­te ned.

I næ­ste uge vil Bri­ce Ro­bin ta­ge til Pa­ris for at mø­des med på­rø­ren­de, hvor han vil for­kla­re, hvor­for li­ge­ne fra fl ystyr­tet end­nu ik­ke er ble­vet ud­le­ve­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.