År­hund­re­dets kvin­de

Den af­dø­de ra­diovært Ti­ne Bryld er ble­vet kå­ret til den mest be­tyd­nings­ful­de dan­ske kvin­de i 100 år

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Jens An­ton Havskov Han­sen

KÅRING

ja­hh@ bt. dk

Når dan­sker­ne skal kå­re 100 års mest be­tyd­nings­ful­de dan­ske kvin­de, er de ik­ke i tvivl: Ti­ne Bryld er num­mer ét.

Til gen­gæld må det si­ges at væ­re no­get af en sen­sa­tion, at en kvin­de, der hav­de sit vir­ke først og frem­mest som ra­diovært, slår så mar­kan­te of­fent­li­ge og hi­sto­ri­ske per­son­lig­he­der som lan­dets før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster, lan­dets stør­ste for­fat­te­rin­de gen­nem ti­den, lan­dets stør­ste nu­le­ven­de sku­e­spil­le­rin­de og sel­ve­ste lan­dets re­gent, dron­ning Mar­gret­he.

Det var ik­ke de­sto min­dre det der ske­te, da DRs af­stem­ning om År­hund­re­dets mest be­tyd­nings­ful­de dan­ske kvin­de i går slut­te­de med af­dø­de so­ci­al­rå­d­gi­ver Ti­ne Bryld som ab­so­lut vin­der.

Fle­re end 30.000 men­ne­sker har stemt i sel­ve fi­na­len, og end­nu fle­re i oplø­bet, der be­gynd­te med 100 mu­li­ge dan­ske kvin­der.

Det var hi­sto­ri­ske, af­dø­de og nu­le­ven­de kvin­der. Fra lit­te­ra­tu­rens, po­li­tik­kens, vi­den­ska­bens, mu­sik­kens, fil­mens, spor­tens og er­hvervs­li­vets ver­den.

Over­be­vi­sen­de sejr

Med i fi­na­len var for­u­den oven­nævn­te kvin­der og­så Anja Andersen, An­na An­cher, Bo­dil Ny­boe- Andersen og An­ne Lin­net.

So­ci­al­rå­d­gi­ver Ti­ne Bryld slog imid­ler­tid al­le med et over­be­vi­sen­de an­tal stem­mer. Fle­re end 10.000 stem­te på den mar­kan­te ra­diovært og so­ci­al­rå­d­gi­ver.

Næst­f­lest stem­mer til­faldt Dan­marks før­ste - og nu­væ­ren­de - kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt, mens dron­ning Mar­gret­he kom ind på af­stem­nin­gens tred­je­plads .

Sær­ligt Ti­ne Brylds ar­bej­de i Dan­marks Ra­dio som vært i pro­gram­met Tværs i P4 i P1’ gjor­de hen­de respek­te­ret og el­sket af fle­re ge­ne­ra­tio­ner. Gen­nem me­re end 25 år rå­d­gav hun ut­ræt­te­ligt lan­dets ung­dom om alt fra sko­le­træt­hed over kæ­re­stesor­ger, fa­mi­lie­pro­ble­mer til se­xover­greb, og vold i hjem­met.

Bå­de dron­ning Mar­gret­he og Hel­le Thor­ning må se sig slå­et af Ti­ne Bryld ( sto­re bil­le­de. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.