Tjek dig selv, mand

Mænd skal bli­ve bed­re til at re­a­ge­re på symp­to­mer på syg­dom, så de ik­ke dør før tid, ad­va­rer eks­per­ter

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

FORBLIV RASK

Mænd er go­de til at skub­be be­kym­rin­ger til si­de. Som­me­ti­der så go­de, at de helt glem­mer at mær­ke ef­ter, når de­res krop sen­der sig­nal om, at de må­ske kun­ne væ­re sy­ge. Pro­ble­met er over­væl­den­de stort, fast­slår før­en­de eks­per­ter, der nu øn­sker at ned­brin­ge an­tal­let af unø­di­ge døds­fald.

Ho­ster du hver mor­gen, når du våg­ner? Er du træt uden grund? Og må du mel­de dig syg på grund af ved­va­ren­de smer­ter? Så bør du må­ske sø­ge læ­ge i ste­det for at slå det hen, for­di ’ det nok ik­ke er no­get’. For de fle­ste mænd en­der det of­test med, at de ik­ke re­a­ge­rer på de sni­gen­de symp­to­mer, men først ta­ger af­fæ­re, når ska­den er sket. Så­le­des er det hel­ler ik­ke over­ra­sken­de, at al­le de sto­re syg­dom­me som kræft, luft­vejs­li­del­ser, di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom ram­mer mænd hår­de­re end kvin­der. El­ler at de me­re end dob­belt så hyp­pigt be­går selv­mord.

Et stort pro­blem

Iføl­ge chef­p­sy­ko­log og kli­nik­chef ved Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn Svend Aa­ge Mad­sen dør mæn­de­ne alt for tid­ligt.

» Stort set al­le syg­dom­me ram­mer mænd hyp­pi­ge­re end kvin­der. F. eks. ved vi, at 40 pct. fle­re mænd end kvin­der dør af kræft. Selv ved mo­der­mær­ke­kræft, som ram­mer kvin­der of­te­re end mænd, for­mår 45 pro­cent fle­re mænd at dø af syg­dom­men.

Det er et stort pro­blem, for­di det er no­get, vi er i stand til at for­hin­dre. Der be­hø­ver at ik­ke væ­re den for­skel mel­lem køn­ne­ne, « si­ger han.

I den kom­men­de uge be­gyn­der ’ Men’s He­alth We­ek’ ( mænds sund­heds­u­ge, red.), der er ble­vet af­holdt hvert år si­den 2004. Bag ini­ti­a­ti­vet står Forum for Mænds Sund­hed, der øn­sker at sæt­te fo­kus på ulig­he­den i sund­hed mel­lem mænd og kvin­der. Det skal væ­re slut med, at mænd dør før tid, me­ner de man­ge for­ske­re og be­hand­le­re bag kampag­nen.

Kom­mer for sent

» Det go­de ved mænd er, at de er go­de til at skub­be be­kym­rin­ger til si­de, hvil­ket be­stemt kan væ­re en for­del i man­ge sam­men­hæn­ge. Men det er ik­ke godt, når det gæl­der de­res hel­bred. Man­ge gan­ge kom­mer de for sent af sted

» Mæn­de­ne ren­der ik­ke til læ­gen med et hvil­ket som helst pro­blem. Men det kom­mer dem of­te til ska­de på læn­ge­re sigt, for­di syg­dom­men for­vær­res. Og når det dre­jer sig om kræft, skal det jo helst op­da­ges tid­ligt, så det ik­ke når at spre­de sig, « si­ger han.

Mu­li­ge symp­to­mer

For at kom­me de ke­de­li­ge sta­ti­stik­ker til livs har Forum for Mænds Sund­hed, der er et part­ner­skab be­stå­en­de af 42 pa­tien­tor­ga­ni­sa­tio­ner, fag­for­e­nin­ger mv. med Svend Aa­ge Mad­sen i spid­sen, net­op lan­ce­ret en ny hjem­mesi­de, www. tjek­digselv­mand. dk. Her kan man som mand og æg­te­fæl­le få af­kla­ret man­dens mu­li­ge symp­to­mer, så han hur­ti­ge­re kan kom­me af sted til læ­gen. Og det er en god idé, me­ner Kræf­tens Bekæm­pel­se:

» Det kan må­ske især få de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner til at bli­ve op­mærk­som­me. De er of­te me­re op­sø­gen­de og til­bø­je­li­ge til at sø­ge in­for­ma­tion som en del af hver­da­gen, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.