’’

BT - - SUNDHED -

Det er et stort pro­blem, for­di det er no­get, vi er i stand til at for­hin­dre. Der be­hø­ver ik­ke at væ­re den for­skel mel­lem køn­ne­ne Svend Aa­ge Mad­sen, chef­p­sy­ko­log og kli­nik­chef

ved Rigs­ho­spi­ta­let

til læ­gen, for­di de ik­ke re­a­ge­rer på symp­to­mer­ne. Of­te mær­ker de ik­ke ef­ter, hvor­dan de har det, « si­ger Svend Aa­ge Mad­sen, der vur­de­rer, at ca. 2.000 man­de­liv hvert år kun­ne red­des, hvis mæn­de­ne tog et skran­ten­de hel­bred al­vor­ligt.

Den op­fat­tel­se de­ler over­læ­ge Jens Oluf Bruun Pe­der­sen fra Kræf­tens Bekæm­pel­se:

Po­si­ti­ve for­an­drin­ger

Net­op de yn­gre mænd, dvs. dem un­der 40, la­der til i hø­je­re grad at ha­ve ta­get ti­dens sund­heds­bud­ska­ber til sig.

» De er me­re en­ga­ge­re­de i bl. a. for­æl­dre­skab, som har be­tyd­ning for, hvor­dan de ta­ger va­re på de­res eget hel­bred. Så vi ser al­le­re­de nog­le po­si­ti­ve for­an­drin­ger un­der­vejs, « si­ger Svend Aa­ge Mad­sen.

Ny livsstil

Skal mæn­de­ne ha­ve en chan­ce for at for­læn­ge li­vet, er det især livs­stils­æn­drin­ger, der skal til.

Det gæl­der f. eks. om at spi­se min­dre rødt kød og salt samt at kvit­te smø­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.