Jeg kan kla­re tin­ge­ne selv

Pre­ben Dal­kjær Andersen har i et langt ar­bejds­liv haft gan­ske få sy­ge­da­ge. Der­for er han sjæl­dent gå­et til læ­gen. Nu ved in­gen, hvor læn­ge han har igen

BT - - SUNDHED -

TY­PISK MÆND

Mang­len­de se­xlyst og ud­præ­get træt­hed. Set i baks­pej­let vi­ste symp­to­mer­ne sig må­ske nok. Men Pre­ben Dal­kjær Andersen er ik­ke ty­pen, der går til læ­gen uden grund – og han snak­ker slet ik­ke hel­bred med an­dre end sig selv. I hvert fald ik­ke før nu, hvor in­gen rig­tig ved, hvor læn­ge han har igen.

Det var Ben­te Grif­fith, Pre­bens hu­stru gen­nem snart 15 år, der fik Pre­ben Dal­kjær Andersen til at gå til læ­gen. Hun var be­kym­ret for sin mands hel­bred og kend­te fle­re i om­gangskred­sen, der hav­de få­et pro­sta­ta­kræft. Pre­ben selv har el­lers al­drig haft be­hov for at gå til læ­gen:

» Jeg har må­ske sam­men­lagt væ­ret syg i en må­ned i de se­ne­ste 33 år, hvor jeg har ar­bej­det som vin­du­es­pud­ser. Som selv­stæn­dig skal man jo ud og i gang, « si­ger Pre­ben Dal­kjær Andersen, der har dre­vet egen virk­som­hed, men som nu er pen­sio­nist. ge­ne selv. Hvis der er no­get i vej­en, går jeg ned i et hul og ven­der tin­ge­ne, og så kom­mer jeg op igen. Men jeg ved jo godt nu, at det ik­ke er hold­bart i læng­den, « si­ger Pre­ben Dal­kjær Andersen.

I dag vil­le han ger­ne ha­ve væ­ret bed­re til at åb­ne op og

Ben­te Grif­fith lø­bet. Det er vig­tigt at få mær­ket ef­ter og lyt­tet til sin krop. Det ved jeg nu, « si­ger han.

Den pen­sio­ne­re­de vin­du­es­pud­ser er uhel­bre­de­lig syg af pro­sta­ta­kræft.

Fik ret i sin frygt

Di­ag­no­sen fik han for knap to år si­den, men me­di­ci­nen vir­ker ik­ke læn­ge­re, og det er svært at skul­le se i øj­ne­ne, si­ger Ben­te Grif­fith, der fik ret i sin frygt.

» Han har nok ik­ke syn­tes, at han skul­le be­lem­re mig. Han har al­tid væ­ret sund og stærk og kun­net det he­le. Og han hav­de jo ik­ke de klas­si­ske tegn på, at no­get var galt, som f. eks. vand­lad­nings­pro­ble­mer el­ler vægt­tab, « si­ger hu­stru­en, der ger­ne så, mænd ru­ti­ne­mæs­sigt blev tjek­ket for pro­sta­ta­kræft.

» Kvin­der bli­ver tjek­ket for bryst- og liv­mo­der­halskræft. Men der er ik­ke no­get sik­ker­heds­net un­der mæn­de­ne, « si­ger Ben­te Grif­fith, der er ked af sin mands nu­væ­ren­de si­tu­a­tion. Hun trø­ster sig dog ved, at han nu går i en man­de­grup­pe i Kræf­tens Bekæm- bed­re til at snak­ke om tin­ge­ne. Det er rart at ha­ve få­et et sted at læs­se af, « si­ger den nu 70- åri­ge mand, der trods me­get al­vor­lig syg­dom ik­ke fryg­ter frem­ti­den:

» Jeg er ik­ke ban­ge for at dø. Jeg ta­ger den tid, jeg kan få. «

Der er ik­ke no­get sik­ker­heds­net un­der mæn­de­ne Jeg er ik­ke ban­ge for at dø. Jeg ta­ger den tid, jeg kan få

Pre­ben Dal­kjær Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.