’’

BT - - SUNDHED -

Han har al­drig haft be­hov for at snak­ke syg­dom el­ler symp­to­mer, hvis hel­bre­det skran­te­de. El­ler at lyt­te til sin krop.

» Jeg tror nok, at jeg er den ty­pe mand, der kan kla­re tin- snak­ke med sin hu­stru om sit hel­bred. Så var han må­ske kom­met af sted til læ­gen no­get før, selv­om symp­to­mer­ne var få.

» Jeg tror må­ske, at det godt kun­ne ha­ve væ­ret ta­get i op-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.