Symp­to­mer du skal re­a­ge­re på

BT - - SUNDHED - Fle­re til­fæl­de af ek­stra hjer­teslag: Blod i af­fø­ring: Rejs­nings­be­svær: Gen­tag­ne pro­ble­mer med at hu­ske: Hæ­ve­de ben: Lang­va­rig trist­hed og dår­ligt hu­mør: Svi­en, ud­flåd og smer­ter, når du tis­ser: For­pu­stet el­ler sta­kån­det i læn­ge­re tid: Fo­to: Scan­pi

Ho­ste, der bli­ver ved me­re end en må­ned:

Kan be­ty­de, at du har syg­dom i lun­ger el­ler luft­ve­je, som f. eks. kol el­ler lun­ge­kræft. Min­dre al­vor­li­ge syg­dom­me tæl­ler lun­ge­be­tæn­del­se, bron­ki­tis el­ler ast­ma. Hvis du op­le­ver ube­hag, når dit hjer­te slår et ek­stra slag, og det be­gyn­der at ske of­te­re, skal du sø­ge læ­ge. De ek­stra hjer­teslag kan væ­re tegn på hjer­te- kar- syg­dom som for­hø­jet blod­tryk, åre­for­kal­k­ning el­ler hjer­tesvigt.

Kan væ­re tegn på akut el­ler kro­nisk be­tæn­del­ses­syg­dom i tar­men. Det kan dog og­så be­ty­de, at du har kræft i tyk- el­ler en­de­tarm. Hvis du der­for sam­ti­dig er træt, mang­ler ap­pe­tit, og dit nor­ma­le af­fø­rings­møn­ster har æn­dret sig, bør du re­a­ge­re.

Mo­der­mær­ker og an­dre knop­per på hu­den, der æn­drer stør­rel­se, far­ve el­ler får sår:

Kan væ­re tegn på, at det er ved at ud­vik­le sig til on­dar­tet mo­der­mær­ke­kræft, og det skal be­hand­les hur­tigst mu­ligt.

Har du æn­dret uhen­sigts­mæs­si­ge va­ner i din livsstil, som f. eks. ryg­ning, og pro­ble­met al­li­ge­vel ik­ke lø­ser sig, bør du over­ve­je, om der kan lig­ge en fy­sisk el­ler psy­kisk li­del­se til grund for din mang­len­de rejs­ning. Li­del­ser, der kan gi­ve pro­ble­mer med po­ten­sen, er f. eks. di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, bi­virk­nin­ger fra me­di­cin el­ler stof­skif­te­syg­dom­me. Hvis glem­som­he­den ta­ger til, el­ler du fø­ler dig me­re for­vir­ret, kan der væ­re ta­le om de­mens. Det er f. eks. et fa­re­sig­nal, hvis du be­gyn­der at glem­me, hvor du er på vej hen, når du er med tog el­ler kø­rer i bil. An­den al­vor­lig syg­dom, der kan gi­ve hukom­mel­ses­pro­ble­mer, er og­så par­kin­sons syg­dom.

Kan be­ty­de, at du har dår­ligt kredsløb i be­ne­ne. Hvis det ene el­ler beg­ge ben plud­se­lig ( i lø­bet af få ti­mer el­ler da­ge) hæ­ver op, kan det væ­re tegn på al­vor­lig syg­dom som blod­prop­per el­ler hjer­tesvigt.

Det kan væ­re tegn på en de­pres­sion, hvis du over læn­ge­re tid har truk­ket dig fra ven­ner og fa­mi­lie, so­vet dår­ligt og sy­nes, at du ik­ke mag­ter tin­ge­ne, som du ple­jer, el­ler at du er me­re vred og ir­ri­ta­bel, end du ple­jer, og har plud­se­li­ge vre­des­ud­brud.

Der kan væ­re ta­le om en kro­nisk in­fek­tion i pro­sta­ta ( blæ­re­halskir­t­len) el­ler en blæ­re­be­tæn­del­se. I an­dre til­fæl­de kan det skyl­des en be­tæn­del­se i bi- testik­ler­ne, of­te med fe­ber, rød­me og hæ­vel­se af pun­gen.

Hvis du op­le­ver fle­re til­fæl­de af ån­de­nød, der bli­ver vær­re med ti­den, kan det væ­re tegn på f. eks. kol el­ler lun­ge­kræft. An­dre år­sa­ger kan væ­re ast­ma el­ler bron­ki­tis.

Al­le kan ha­ve en dår­lig dag, men fy­sisk og psy­kisk ube­hag må ik­ke ig­no­re­res i læn­ge­re tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.