Dø­den på flo­den

I går blev ’ Ea­stern Star’ bjær­get

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

KI­NA

Med ku­e­de an­sig­ter og buket­ter i hæn­der­ne fulg­te grå­d­kval­te på­rø­ren­de til de fle­re hund­re­de om­kom­ne fra det kæn­tre­de pas­sa­ger­skib ’ Ea­stern Star’ på den ki­ne­si­ske flod Yangtze i går bjærg­nin­gen af det sto­re far­tøj.

Som de stod dér tav­se på den enor­me flods mud­re­de bred vid­ste de, at alt håb om at fin­de de­res el­ske­de i li­ve for længst er ude, og de ven­te­de blot på at få vis­hed for, om de jor­di­ske re­ster af de­res nær­me­ste var in­de i vra­get el­ler må­ske for al­tid vil­le væ­re væk, og der der­for ik­ke vil­le væ­re no­gen at be­gra­ve.

’ Ea­stern Star’ blev fan­get i en storm på Yangtze i man­dags, og ski­bet gik ned med i alt 456 pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer.

Si­den uvej­ret lag­de sig over om­rå­det, har red­nings­dyk­ke­re for­søgt at bjær­ge even­tu­el­le over­le­ven­de.

Ban­ke­de nød­sig­na­ler

Men blot 14 men­ne­sker ud af de 456 om bord har red­det li­vet. Mens en stor del af de nu om­kom­ne utvivl­s­omt har lidt en fryg­te­lig pi­ne­fuld død, idet man­ge fort­sat var i li­ve, selv om ’ Ea­stern Star’ var gå­et til bunds.

Tid­li­ge­re på ugen blev der rap­por­te­ret, at der kun­ne hø­res ban­ke­ly­de in­de fra skro­get, mens il­ten i de luft­lom­mer, de des­pe­ra­te pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer hav­de søgt til­flugt i, lang­somt blev brugt.

Si­den pas­sa­ger­ski­bet sidst på da­gen tors­dag ved hjælp af kraf­ti­ge kra­ner blev bjær­get til over­fla­den, har sto­re hold af red­nings­ar­bej­de­re ar­bej­det i og om­kring vra­get for at få de dø­de i land.

I takt med at ar­bej­det skred frem i går, kun­ne de æng­ste­li­ge på­rø­ren­de på be­hø­rig af­stand stå og se, hvor­dan an­tal­let af lig­po­ser vok­se­de, og red­nings­ar­bej­der­ne på skift lag­de sig for at hvi­le helt tæt ved li­ge­ne på grund af ud­mat­tel­se.

Kæn­trin­gen af ’ Ea­stern Star’ er den vær­ste skibs­ka­ta­stro­fe i Ki­na i de se­ne­ste 70 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.