Hu­mor med en hi­sto­rie

DRs nye ko­me­di­e­se­rie ’ Dit­te & Louise’ lig­ner en kæm­pe suc­ces

BT - - NYHEDER - Ni­els Lind Lar­sen Fo­to: Ma­nu­el Claro

TV

’ Dit­te & Louise’ KO­ME­DI­E­SE­RIE ***** * Det bur­de ik­ke kom­me bag på no­gen, at kvin­der kan væ­re sjove, men gud hvor er det dog for­fri­sken­de og uvant at se en ko­me­di­e­se­rie som DRs nye ’ Dit­te & Louise’.

» Der er in­gen hu­mor i ske­der, « si­ger Dit­te el­lers til Louise. De sid­der i S- to­get, vra­get til en Sus­an­ne Bi­er- ca­sting, og ta­ler om, hvor­for kvin­der ik­ke kan ska­be en se­rie som ’ Klovn’. Og så gør de præ­cis det.

Dit­te Han­sen spil­ler Dit­te, og Louise Mi­e­ritz spil­ler Louise. De er beg­ge 43 - uden helt at vil­le væ­re ved det. De er sku­e­spil­le­re, men må bet­le for job. Ik­ke kend­te nok til rig­tigt at væ­re kend­te, og ik­ke fe­de nok til at væ­re li­geg­la­de. De er i sam­me båd og helt for­skel­li­ge i de­res kvin­d­ag­ti­ge må­de at hånd­te­re det på. Dit­te vil knal­de med alt, der der væ­re sjove. Og­så un­der bæl­te­ste­det. Han­sen og Mi­e­ritz har selv skre­vet se­ri­en, og de får en dob­belt po­in­te ud af at læg­ge sig så tæt op ad ces­sen. De er skar­pe og mo­di­ge i de­res sel­v­ud­le­ve­ring, og så for­mår de midt i al­le de tåkrum­men­de sce­ner at væk­ke en stor øm­hed. Vi gri­ner ik­ke ba­re ad dem. Vi gri­ner og­så for dem.

En født suc­ces

Hvor er det fedt, at de ik­ke har skabt end­nu et sket­chs­how el­ler en stand up- ru­ti­ne, men in­si­ste­rer på, væ­re for­fat­te­re og sku­e­spil­le­re, der for­tæl­ler en hi­sto­rie, mens de un­der­hol­der os. ’ Dit­te & Louise’ har væ­ret til­trængt.

Det lig­ner en født suc­ces - af folk, der fak­tisk kan fø­de - og ef­ter at ha­ve smug­kig­get et par af­snit tør jeg godt love, at det blot bli­ver sjove­re.

Og sik­ke en slut­ning på af­te­nens af­snit med de fuck­ab­le Anders W. Bert­hel­sen, Ni­co­laj Kopernikus og Troels Ly­by i et stort og kær­ligt, fæl­les tun­ge­kys. Det tror jeg ik­ke en­gang, Sus­an­ne Bi­er hav­de tur­det is­ce­ne­sæt­te. Men hun har jo og­så vun­det en Oscar.

Louise Mi­e­ritz og Dit­te Han­sen har skabt en for­fri­sken­de og uvant ko­me­di­e­se­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.