’’

BT - - NYHEDER -

Hvor er det fedt, at de ik­ke har skabt end­nu et sket­chs­how el­ler en stand up­ru­ti­ne, men in­si­ste­rer på at væ­re for­fat­te­re og sku­e­spil­le­re, der for­tæl­ler en hi­sto­rie, mens de un­der­hol­der os

er læn­ge­re, end det er bredt. Louise er så sner­pet, at en dværg­høn­se­røv kun­ne bli­ve mis­un­de­lig. De kø­rer lu­derog ma­don­na- te­ma­et helt ud i hver­dag­stove­ne og ram­mer en stri­be af kvin­de­for­dom­me og - selv­for­stå­el­ser li­ge på kjo­le­søm­men.

Gen­nem­hul­ler for­dom­me­ne

Og sam­ti­dig gen­nem­hul­ler de dem al­le sam­men ved at vi­se, at selv­føl­ge­lig kan kvin- ’ Klovn’- kon­cep­tet. For ik­ke ale­ne er op­skrif­ten li­ge så sjov med kvin­de­ligt for­tegn. Det bli­ver og­så i lig­he­den pi­n­ag­tigt ty­de­ligt, hvor stor for­skel der er på at væ­re en fyr­re­årig kvin­de og en mand i un­der­hold­nings­in­du­stri­en. Og på vo­res al­le sam­mens syn på, hold­nin­ger til, og for­mod­nin­ger om kvin­der - og mænd - helt ge­ne­relt.

Dit­te Han­sen og Louise Mi­e­ritz skå­ner ik­ke sig selv i pro-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.