Kul­tur Dom­me­dags­ro­ck

Sta­dionro­ck­ban­det Mu­se er ak­tu­el med et nyt al­bum og er et af ho­ved­nav­ne­ne på Or­an­ge Sce­ne i Roskil­de i år

BT - - KULTUR -

ROCK Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen

Når det gæl­der sta­dionro­ck, er Mu­se sna­re­re mænd end mus. Det har de tid­li­ge­re be­vist i Kø­ben­havn i Par­ken og på Roskil­de Festi­val tre gan­ge.

BT har talt med grup­pen, der man­dag ud­sen­der et nyt al­bum - og som er på vej til Roskil­de Festi­val.

Det nye al­bum fra den en­gel­ske trio Mu­se hed­der ’ Dro­nes’ og er i sig selv et in­ter­es­sant ud­spil. Som al­tid teg­ner de et mørkt, dom­me­dags­ag­tigt bil­le­de af sam­ti­den. Hvor krigs­ga­le mag­ter over­vå­ger, un­der­tryk­ker og be­kæm­per det en­kel­te in­di­vid. Der er så­gar en bid af en Jo­hn F. Ken­ne­dy- ta­le på al­bum­met.

» Den­ne gang vil­le vi la­ve et kon­se­kvent og so­lidt rock- al­bum, hvor vi må­ske og­så kun­ne genop­byg­ge lidt af det, vi har la­vet før i ti­den, « for­kla­rer Mu­se- bas­sist Chris Wol­sten­hol­me til BT

tort, stil­ligt, ro­ck­et, si­ne ste­der po­mpøst. As­so­ci­a­tio­nen går umid­del­bart på klas­sisk Mu­se, en­kel­te Qu­e­en- om­kvæd, lidt U2 og så­gar et Van Ha­len- lig­nen­de gu­i­tarstyk­ke.

Men ik­ke nok med det. Al­bum­met er pro­du­ce­ret af sel­ve­ste Ro­bert ’ Mutt’ Lan­ge.

’ Mutt’ Lan­ges navn kom på ba­nen på grund af hans cv. Han har la­vet nog­le vir­ke­ligt go­de rock- al­bum, spe­ci­elt AC/ DCs ’ Ba­ck In Bla­ck’, som er et klas­sisk al­bum med fe­de san­ge og en rig­tig god lyd.

Den 66- åri­ge bri­te er en le­ven­de lyd­le­gen­de, som i sen- 70er­ne og start80er­ne pro­du­ce­re­de AC/ DCs gen­nem­bruds- al­bum ’ Hig­hway to Hell’ og ’ Ba­ck In Bla­ck’ og i 1987 Def Lep­pards heavy- pop sæl­lert ’ Hyste­ria’. Han har se­ne­re pro­du­ce­ret blandt an­dre Bry­an Adams, Ba­ck­stre­et Boys, Sha­nia Twain ( som han og­så var gift med), Mi­cha­el Bolt­on, Ni­ck­el­ba­ck og nu alt­så Mu­se.

Me­re rock

Ik­ke at Mu­se der­med har slå­et sig på fa­døls- glam­men­de hård boo­gie- rock. Men ef­ter den selv­pro­du- har en me­get stærk mu­sisk for­stå­el­se og kom op med nog­le ide­er, der vir­ke­lig gav no­get til vo­res san­ge, « si­ger Wol­sten­hol­me.

» Han er des­u­den en me­get el­ske­lig per­son, en gent­le­man, og det var et pri­vil­e­gi­um at væ­re i stu­di­et sam­men med ham. «

I marts te­ste­de Mu­se en del af de­res nye li­ve­ma­te­ri­a­le på en klub­tur­né i Stor­bri­tan­ni­en. På som­me­rens festi­val­tur­né vil Mu­se ha­ve yder­li­ge­re fo­kus på det ak­tu­el­le al­bum.

» Jeg tror, vi vil spil­le al­le san­ge­ne fra al­bum­met. Og selv­klart vil vo­res li­ve­vi­deos­how læ­ne sig me­get op ad det nye al­bum- kon­cept, « si­ger Chris Wol­sten­hol­me.

Glæ­der sig til Roskil­de

Før i ti­den og spe­ci­elt på ’ The 2nd Law’ har over­gan­gen fra al­bum til at spil­le san­ge­ne li­ve væ­ret van­ske­lig. Men det vil bli­ve nem­me­re med det nye al­bum, for­di en stor del af det er ba­salt byg­get på gu­i­tar, bas og trom­mer.

Un­der­vejs på . som­mer­tur­ne­en be­sø­gerS Mu­se Roskil­de Festi­val for fjer­de gang.

» Roskil­de har al­tid væ­ret fed og er den sto­re festi­val, som al­le band vil spil­le på. Som ung knægt tjek­ke­de jeg hvert år festi­va­lens pro­gram ud, og den hav­de al­tid et stærkt pro­gram. Og de gan­ge, vi selv har spil­let på Roskil­de, har det væ­ret go­de kon­cer­ter, så jeg ser me­get frem til at kom­me der igen, « slut­ter Mu­se­bas­si­sten.

Mu­se op­træ­der på Roskil­de Festi­vals Or­an­ge Sce­ne tors­dag den 2. juli. De har tid­li­ge­re op­t­rå­dt der i 2004, 2007 og 2010.

bt@ bt. dk

Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.