Ker­ne er til­ba­ge ’’ ’’ ’’ ’’

Sagt om Mu­se

BT - - KULTUR - To­mor­rowland: A Wor­ld.. Aven­gers: Age of Ul­tron

3. Ky­go

Sto­le the show

Om Mu­se li­ve:

Clas­hmu­sic. com, anmeldelse af kon­cert, Emira­tes Sta­dion 28. maj

blog. blu­ecor­ner­sto­re. co. uk

Om det nye al­bum ’ Dro­nes’: Mu­se er et en­gelsk al­ter­na­tiv ro­ck­band fra Teign­mouth, De­von. Si­den dan­nel­sen i 1994 har ban­det be­stå­et af Mat­t­hew Bel­la­my ( vo­kal, gu­i­tar, kla­ver, key­bo­ard, keytar), Chri­stop­her Wol­sten­hol­me ( bas, kor, key­bo­ard, gu­i­tar, har­moni­ka) og Do­mi­nic Howard ( trom­mer, drums, percus­sion, synt­he­sizer, kor, sam­pling). Bel­la­my var ind­til for ny­lig kæ­re­ste med Hol­lywood- stjer­nen Ka­te Hud­son. Mu­se er kendt for si­ne ener­gi­ske og ek­stra­va­gan­te li­ve- op­træ­de­ner, De blan­der pro­g­res­siv rock, al­ter­na­tiv rock, klas­sisk mu­sik, heavy me­tal og electro­ni­ca. Mu­se har ud­gi­vet syv stu­di­e­al­bum. Mu­se har vun­det et hav af mu­sikpri­ser gen­nem sin kar­ri­e­re, blandt an­det fem MTV

The Gu­ar­di­an

Mu­sik­ma­ga­si­net NME Eu­ro­pe Mu­sic Awards, fem Q Awards, ot­te NME Awards, to Brit Awards og fi re Ker­rang! Awards. Eft er ud­gi­vel­sen af ’ The 2nd Law’ har Mu­se solgt over 15 mil­li­o­ner al­bum over he­le ver­den. Ban­det er kendt for at ha­ve en me­get de­di­ke­ret fanska­re, bl. a. har de fl ere gan­ge ved det bri­ti­ske mu­sik­ma­ga­sin NMEs pris­ud­de­lingsshow NME Awards mod­ta­get tit­len som ban­det med de mest de­di­ke­re­de fans. Der­for hed­der de Mu­se: Iføl­ge Matt, Dom, og Chris, valg­te de nav­net Mu­se, for­di det var kort, og for­di det så godt ud på en pla­kat. Før­ste gang de hør­te or­det, var, da no­gen i hjem­by­en Teign­mouth sag­de, at år­sa­gen til, at der var så man­ge nystar­te­de band i by­en, var, at der svæ­ve­de en mu­se henover by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.