I et ar­ran­ge­ret æg­te­skab med en ind­van­drer

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Hun fa­rer land og ri­ge rundt og hol­der for­før­en­de fored­rag om li­vets sto­re og små spørgs­mål, oft e be­hand­let i hen­des man­ge bø­ger. Folk lyt­ter, tæn­ker, ler og gri­ner, for der er sub­stans bag­ved – en blan­ding af livs­vis­dom, for­nuft og hu­mor. Og så kan hun dét med ti­m­in­gen, lært på den hår­de må­de i åre­ne på TV Avi­sen.

I mor­gen fyl­der Lo­ne Kühl­mann 70 år og har ik­ke tænkt sig at sæn­ke ka­den­cen. For hun er stolt over sin til­væ­rel­se som den frie fugl i et kvart år­hund­re­de. Og må­den at el­ske li­vet på – sam­men med ge­ma­len, Ra­dio­a­vi­sens Kai Sel­li­ken – skal der ik­ke la­ves om på.

» Tænk, jeg har helt glemt at fejre mit ju­bilæum som selv­stæn­dig i 25 år. Gid min sa­li­ge mor kun­ne op­le­ve mig i dag, for hun sag­de, da jeg for­lod mit sid­ste fa­ste job som che­fre­dak­tør for Alt for da­mer­ne: ’ Tror du nu, at du kan kla­re det, Lo­ne?’ «

Det kun­ne Lo­ne. For hun har for­må­et at få et højt pri­o­ri­te­ret ar­bejds­liv til at ba­lan­ce­re med mo­der­ska­bet og fa­mi­lie­trivs­len. Og haft mo­det til at sæt­te eg­ne spor. Li­ge­som al­de­ren gør. » Nu er jeg jo i nog­les øj­ne ble­vet – ja, hvad er jeg ble­vet? I en po­li­tirap­port vil­le jeg bli­ve be­teg­net som en æl­dre kvin­de. Mit an­sigt er det, det er. Skul­le jeg få gjort no­get ved det? Nej, tan­ken er af­sky­e­lig for mig, må­ske ik­ke for an­dre. Hvis jeg fi k prop­pet lidt bo­tox ind, hvad vil­le jeg så lig­ne: En 70- årig med bo­tox! «

Müs­li og mor­gen­dyp

Lo­ne Kühl­mann har en helt an­den re­cept, der gæl­der hver dag året rundt: Først lidt mor­gen­gym­na­stik, så tu­ren ned ad trap­per­ne til fa­mi­li­ens egen ba­de­bro, et mor­gen­dyp i Øre­sund – » hvor van­det helst ik­ke skal væ­re over 10 gra­der « – lidt hjem­mela­vet müs­li, frugt og mor­ge­na­vi­ser­ne – og hun er i egen ro klar til for­fat­ter­ska­bet. Med mas­ser af grøn te til tre- fi re- fem ti­mer.

Nog­le af fored­rags- og bog­tit­ler­ne er me­get si­gen­de: ’ Vi bli­ver ik­ke yn­gre – Fat det!’, ’ Af­skaf al­der­dom­men – bliv i de voks­nes ræk­ker’, ’ Li­vet er ik­ke en strøg­tur’, ’ Tag en taxa – lad ar­vin­ger­ne gå’ og se­ne­st selv­bi­o­gra­fi en ’ I med­gang og med­gang’. Den sid­ste bli­ver sup­ple­ret til eft er­å­ret, og den ven­der vi til­ba­ge til.

Ung­domsår­e­nes lyst til jour­na­li­stik­ken ud­le­ve­de hun som elev på syd­hav­sø­er­ne, men gav kar­ri­e­ren et or­dent­ligt skub med et op­hold på Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i New York. Hun blev en af pro­fi ler­ne på da­ti­dens lidt ste­reo­ty­pe TV Avi­sen, søg­te opad i hie­rar­ki­et, men hav­de ik­ke held der­med og for­lod DR med et ’ en­ten er mænd dyg­ti­ge­re end kvin­der, el­ler og­så er der no­get i vej­en med sy­ste­met’.

Det sid­ste vi­ste hun se­ne­re som em­pa­tisk be­sty­rel­ses­for­mand for TV2. Og­så dér kun­ne hun fy­re en replik af: » Der er for­skel på, hvad DR og TV2 sen­der, men den er ble­vet min­dre, for­di DR er ved at våg­ne af den ko­ma, gi­gan­ten faldt hen i, da TV2 rend­te med se­er­ne. «

Lo­ne Kühl­mann er dy­na­mo i di­ver­se fo­re­ta­gen­der med ide­elt sig­te. Så hun le­ver fi nt op til den ti­tel, sa­lig Jens Ki­strup gav hen­de – ’ me­di­er­nes kok­ke­e­nepi­ge’, vil­lig til alt fore­fal­den­de.

Den kom­men­de selv­bi­o­gra­fi gi­ver og­så ind­blik i Lo­ne Kühl­manns go­de liv un­der lyk­ke­stjer­nen i fa­mi­li­ens sort­ma­le­de hus i Hum­le­bæk, hvor tre søn­ner er op­fo­stret, al­le godt i vej. Og æg­te­ska­bet er usæd­van­ligt, for­tæl­ler hun i bo­gen:

Hen­des Kai er førs­te­ge­ne­ra­tions- ind­van­drer fra Nor­ge, og æg­te­ska­bet er ar­ran­ge­ret. Det blev det af Fal­ster- avi­sens magt­ful­de pro­kurist, fru Martha Ko­fo­ed, der trom­me­de al­le sam­men til en fest ale­ne for at fø­re de to sam­men. Det lyk­ke­des. De hav­de fæl­les væ­rel­se en uge eft er, fi k børn og blev gift 19 år se­ne­re.

Men ar­ran­ge­ret var det alt­så. Og sta­dig lyk­ke­ligt.

Lo­ne Kühl­mann har for­må­et at få et højt pri­o­ri­te­ret ar­bejds­liv til at ba­lan­ce­re med mo­der­ska­bet og fa­mi­lie­trivs­len. Fo­to: Les Ka­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.