Skæb­ned­ra­ma

BT - - TV - DRA­MA 06: 00 07: 35 19: 00 21: 00 11: 35 13: 35 15: 00 16: 35 00: 30- 06: 00 09: 20 22: 55

Den 15. juli 1988 bli­ver den ide­a­li­sti­ske bogel­sker Em­ma ( An­ne Hat­haway) og rig­mands­søn­nen De­xter ( Jim Stur­ge­ss) fær­di­ge på uni­ver­si­te­tet - og til­brin­ger da­gen sam­men. Ke­mi­en mel­lem dem er fan­ta­stisk, og de vir­ker som skabt for hin­an­den, men nø­jes dog med at bli­ve ven­ner. Til gen­gæld bli­ver da­gen be­gyn­del­sen på et livslangt ven­skab. Em­ma og De­xter er el­lers umid­del­bart me­get for­skel­li­ge. Em­ma er en ar­bej­der­klas­sepi­ge med prin­cip­per og hø­je am­bi­tio­ner, der drøm­mer om at gø­re ver­den til et bed­re s ted. De­xter er en vel­ha­ven­de char- mør, der drøm­mer om at gø­re ver­den til sin le­ge­plads. Vi føl­ger Em­ma og De­xter de næ­ste to år­ti­er, og på da­to­en 15. juli op­le­ver vi nøg­leø­je­blik­ke i de­res for­hold. I lø­bet af åre­ne gør De­xter kar­ri­e­re på tv og stift er fa­mi­lie med en rig pi­ge, men han er ik­ke rig­tig til­freds og kig­ger lidt for dybt i fl asken. An­ne gift er sig med en mand, hun ik­ke el­sker. In­gen af dem har det sær­lig godt - og eft er­hån­den ind­ser de, at alt det, de

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: har søgt eft er og hå­bet på, he­le ti­den har væ­ret li­ge for­an næ­sen på dem. Må­ske var der en sær­lig me­ning med den dag i 1988? ( TV 2)

( T) Sø­mænd på vulka­ner. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949.

( T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk komedie fra 1968. ( T) Menneskejagt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1959. ( T) Jung­lens par­tisa­ner. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959. ( T) El­vis i det sto­re ra­ce. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1969. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960.

( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. For­føl­ge­ren. Ame­ri­kansk western fra 1956. ( T) Halvblods. Ame­ri­kansk western fra 1964. Nat- tv.

Em­ma ( An­ne Hat­haway) og De­xter ( Jim Stur­ge­ss) er to go­de ven­ner, der al­drig ind­ser, at de i vir­ke­lig­he­den er skabt for hin­an­den. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.