D- DAG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 71 år si­den 1944:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du skal nok ik­ke reg­ne med di­ne om­gi­vel­sers hjælp i for­bin­del­se med en prak­tisk sag. Til gen­gæld vil du kla­re det bed­re, end du selv tror. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du fø­ler dig uret­fær­digt be­hand­let i en be­stemt sag. Det bed­ste, du kan gø­re i den for­bin­del­se, er at ta­ge fat i pro­ble­mer og ska­be ret­fær­dig­hed selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du fø­ler dig oven­på og er glad for den må­de, dit liv fol­der sig ud på li­ge for ti­den. Du går med nye tan­ker om­kring di­ne hjem­li­ge for­hold. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er me­re hel­dig, end du må­ske tror. Du har de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter til at gø­re di­ne stør­ste drøm­me til vir­ke­lig­hed, så kom i gang! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Jo me­re du la­der din fan­ta­si få lov til at fol­de sig ud, jo bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Der er jo en grund til, at du har den! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der skal ik­ke me­get til, før du fø­ler dig uret­fær­dig be­hand­let. Prøv og tænk eft er, om det må­ske er dig selv, som er for nær­ta­gen­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er fo­kus på øko­no­mi el­ler an­dre ting, som har med di­ne vær­di­er at gø­re. Det er og­så i dag, at du ger­ne skal sæt­te en god vær­di på dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Børn, leg, sjov el­ler kre­a­ti­ve in­ter­es­ser er det, som vil fyl­de din dag. Du er i hu­mør til at gø­re no­get, du nor­malt ik­ke vil­le gø­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*

46). ( Svær 26). ( Mid­del 7). ( Nem

Al­li­e­re­de trop­per går i land i Nor­man­di­et i Nord­ve­st­frank­rig un­der An­den Ver­denskrig. Land­gan­gen er ind­led­nin­gen på en stør­re ope­ra­tion, der har som en­de­ligt mål at be­fri Eu­ro­pa fra den ty­ske be­sæt­tel­se. In­va­sio­nen af Nor­man­di­et er end­nu i dag den stør­ste am­fi­bie­o­pe­ra­tion i hi­sto­ri­en. Sår­e­de ame­ri­kan­ske sol­da­ter hjæl­pes i land på ’ Omaha Beach’ ved Col­le­vil­le sur Mer, ef­ter at de­res land­gangs­far­tøj er skudt i sænk af ty­ske gra­na­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.