Ny Kia Soren­to med hø­je am­bi­tio­ner

BT - - BILER - Uf­fe@ bi­len. dk

AF HANS UF­FE CHRISTENSEN

Tre­die ge­ne­ra­tion Kia Soren­to ram­mer de dan­ske ky­ster om få uger. Bag den me­re til­ba­ge­strøg­ne pro­fil og de stærkt skul­p­tu­re­re­de over­fla­der fin­des me­re plads og man­ge nye fe­a­tu­res. » Stre­etwolf « kal­der Kia sit nye design med om­slut­ten­de for­lyg­ter og næ­sten lodret så­kaldt » ti­ger- no­se- kø­ler­grill « hen­tet fra kon­cept­bi­len KIA Cross GT. Det kore­an­ske fa­bel­dyr med lang mo­tor­hjelm og bre­de D- stol­per har la­ve­re tag­linje og hø­je­re hof­te­linje a la » ør­ken­ra­cer « . Nye la­ser­s­vejs­nings­me­to­der gi­ver usyn­li­ge svej­se­søm­me og der­med et me­re rent design.

I mod­sæt­ning til for­gæn­ge­ren kla­rer den sig uden gam­mel­dags af­dæk­ning af sam­lin­ger bl. a. på bag­klap­pen. I for­læn­gel­se af Soren­tos » pre­mi­um- am­bi­tio­ner « er læng­den vok­set med 9,5 cm til 478 cm. Bred­den med en halv cm til 189 cm. Ak­sel­af­stan­den er for­ø­get med ot­te cm til 278 cm. Til gen­gæld er høj­den re­du­ce­ret med 1,5 cm til 169 cm . Bi­len frem­træ­der der­for me­re sport­s­lig end for­gæn­ge­ren. Ind­ven­digt ses blø­de­re plast og bed­re ma­te­ri­a­ler med et me­re om­slut­ten­de in­stru­ment- pa­nel, der for­mæs­sigt fort­sæt­ter ud i dør­be­klæd­nin­ger­ne. » Med æg­te at­mos­fæ­re fra pre­mi­um­klas­sen, « som Kia si­ger.

Trods la­ve­re tag­li­nie har den nye Soren­to, der fås med syv sæ­der, me­re loft­høj­de over al­le tre sæ­deræk­ker. Sid­depo­si­tio­nen er sæn­ket end­nu me­re end ta­get. Ba­ga­ge­plad­sen er øget fra 515 til 605 ltr. med tre­die sæ­deræk­ke lagt ned. Un­der ba­ga­ge­rums­bun­den fin­des op­be­va­rings­rum. Kar­ros­se­ri­et er ble­vet 14 pct. sti­ve­re , bl. a. for­di an­ven­del­sen af højstyr­ke­stål er for­doblet, og støj­ni­veau­et i ka­bi­nen er re­du­ce­ret med tre- seks pct. Den nye Soren­to fik de mak­si­ma­le fem stjer­ner i Eu­ro NCAPs crash­test, Og­så per­so­ner­ne på tred­je sæ­deræk­ke vi­ste sig godt be­skyt­tet mod ska­der. CO2e­mis­sio­ner star­ter ved 149 g/ km for 2,2- li­ters tur­bo­di­e­sel, der for­ven­tes at bli­ve mest solg­te mo­tor­ver­sion i Eu­ro­pa.

Brænd­sto­fø­ko­no­mi­en er for­bed­ret med 1,7 pct. til 17,5 km/ l for mo­del­len med ma­nu­el gear­kas­se. Tred­je ge­ne­ra­tion af Soren­to er den før­ste KIA mo­del, der te­stes og god- ken­des på mær­kets nylan­ce­re­de Global Qu­a­li­ty Cen­tre. Ud­vik­lings­pro­gram­met for den nye mo­del blev gen­nem­ført glo­balt med en ud­hol­den­hed­s­test på over 1,1 mil­li­on km, hvil­ket sva­rer til ca. 27 gan­ge rundt om jor­den langs ækva­tor.

Kø­ber­ne af den nye Soren­to vil kun­ne væl­ge mel­lem en lang ræk­ke ak­ti­ve sik­ker­heds­tek­no­lo­gi­er. Feks. ASCC ( Cru­i­se Con­trol med au­to­ma­tisk af­stand­kon­trol), LDWS ( vogn­ba­neskif­ta­larm, BSD ( blind­vin­kel hjæl­per med ad­var­sel i si­despej­let, RCTA ( bag­til kryd­sen­de tra­fik alarm), og SLIF ( Au­to­ma­tisk in­fo om ha­stig­heds­be­kræns­nin­ger ba­se­ret på ka­me­ra­er, der gen­ken­der vejskil­te­ne) og me­get an­det.

Som al­le ny­e­re Kia- mo­del­ler, har den nye Soren­to syv års ga­ran­ti med 150.000 km be­græns­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.