Stop bilty­ven med mo­bil­te­le­fo­nen

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen uff e@ bi­len. dk

SIK­KER­HED

Nye tal fra For­sik­ring & Pen­sion do­ku­men­te­rer, at tre ud af fi re bilty ve­ri­er i dag sker ved, at ty ve­ne på for­hånd har stjå­let nøg­len.

Mo­der­ne bi­ler med avan­ce­re­de start­spær­re­sy­ste­mer er sim­pelt­hen så svæ­re at star­te uden nøg­le, at der ik­ke er an­den ud­vej for ty­ven end at kø­re bi­len bort på en trai­ler el­ler frem­skaff e nøg­len.

Det sid­ste sker oft e i for­bin­del­se med ind­brud, hvor bil­nøg­ler­ne som re­gel er let­te at fi nde. Der for­svin­der og­så man­ge bil­nøg­ler i for­bin­del­se med lom­me- el­ler ta­ske­ty­ve­ri­er. El­ler ty­ve­ne fi nder nøg­ler­ne bag ulå­ste ho­ved­dø­re, gar­dero­ber i re­stau­ran­ter og hos bil­værk­ste­der, der for­bløff en­de oft e mang­ler sik­re op­be­va­rings­ste­der til bil­nøg­ler. Den sid­ste og grove­ste me­to­de, der hel­dig­vis og­så er den mest sjæld­ne, er at ty­ve­ne via trus­ler el­ler vold tvin­ger bi­li­sten til at ud­le­ve­re nøg­ler­ne.

Men nye spor­ings- og blo­ke­rings­sy­ste­mer vil gø­re det end­nu svæ­re­re at stjæ­le nye bi­ler - og­så selv­om ty­ve­ne har skaff et nøg­ler­ne til bi­len. Sy­ste­mer der vil bi­dra­ge yder­li­ge­re til ud­vik­lin­gen mod fær­re og fær­re bilty­ve­ri­er. An­tal­let af stjå­l­ne bi­ler i EU er si­den mid­ten af 1990er­ne fal­det med næ­sten to mil­li­o­ner, op­ly­ser Dor­te Bruhn Palm­blad, kon­su­lent i For­sik­ring & Pen­sion.

Det be­ty­der dog ik­ke, at pro­ble­met er løst. Iføl­ge For­sik­ring & Pen­sion stjæ­les hvert år ca. 400 bi­ler med en han­dels­vær­di på 250.000 kr. el­ler der­over. Bilty­ve­nes fo­re­truk­ne mær­ker er Au­di, Mer­ce­des og VW. Sær­ligt sto­re luksus- fi re­hjul­stræk­ke­re som BMW X5 får bilty­vens tæn­der til at lø­be i vand.

Hvor dis­se bi­ler bli­ver af, er oft e en gå­de. man­ge af dem hav­ner for­ment­lig i ud­lan­det, hvor bi­ler­ne får ny iden­ti­tet.

Elek­trisk ind­heg­ning

Men nye spor­ings- og blo­ke­rings­sy­ste­mer kan gø­re det me­get svært for ger­nings­mæn­de­ne at slip­pe bort med den stjå­l­ne bil. F. eks. til­by­der Wor­ld Track A/ S, som er an­er­kendt af For­sik­ring & Pen­sion Sik­ring, et me­get eff ek­tivt sy­stem, som fi rma­et kal­der » Geo­fen­cing « . Det vir­ker ved, at bi­lens el­ler mo­tor­cyk­lens brænd­stof til­før­sel afb ry­des, når den for­la­der et be­stemt nær­om­rå­de. Eje­ren kan selv­føl­ge­lig de­ak­ti­ve­re blo­ke­rin­gen. Geo­fen­cing kan be­teg­nes som et som et » elek­tro­nisk « hegn, der an­gi­ves på kor­tet.

Når kø­re­tø­jet for­la­der heg­net, sen­des in­for­ma­tion til ejer, at kø­re­tø­jet er fl yt­tet uden for heg­net, hvor­eft er bi­lens brænd­stoft il­før­sel au­to­ma­tisk sluk­kes. Sam­ti­digt sen­des en SMS til ud­valg­te per­so­ner f. eks. hos po­li­ti­et el­ler eje­ren. Så står ty­ven med en død bil, og stort set i al­le til­fæl­de væl­ger gerningsmanden at ta­ge be­ne­ne på nak­ken i ste­det for at be­gyn­de at bøv­le med den stjå­l­ne og nu eft er­ly­ste bil.

Gi­ver for­sik­rings­ra­bat

For ejer/ po­li­ti er det me­get let at fi nde den stjå­l­ne bil. Den au­to­ma­ti­ske med­del­el­se via mo­bil­te­le­fo­nen in­de­hol­der et kort, der nøj­ag­tig vi­ser, hvor bi­len står. Hvis ty­ven har kørt den stjå­l­ne bil på en trai­ler, går der au­to­ma­tisk med­del­el­se til eje­ren og alarm­cen­tra­len, når den for­la­der det elek­tro­ni­ske hegn. Her­eft er bli­ver dens po­si­tion op­da­te­ret hvert tien­de se­kund til brug for bl. a. po­li­tiets spor­ing.

Sy­ste­met im­por­te­res af Avant Dan­mark i År­hus ( op­ly­ser nær­me­ste for­hand­ler). Det ko­ster 2.495 kro­ner at etab­le­re og 58 kr. om må­ne­den at hol­de kø­ren­de. Oft e vil bi­li­stens for­sik­rings­el­skab gi­ve ra­bat­ter der op­ve­jer ud­gift en. Det er op til in­di­vi­du­el for­hand­ling.

Dy­re og luk­suri­ø­se fi­re­hjul­stræk­ke­re, som den­ne BMW X5, hø­rer til de pro­fes­sio­nel­le bilty­ves fo­re­trulk­ne byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.