Bi­len er klart dy­rest på lan­det

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen uff e@ bi­len. dk

FOR­BRUG

Der kan væ­re man­ge pen­ge at spa­re på at fl yt­te fra by­en til lan­det. Men en del af bes­pa­rel­sen slu­ges af øge­de trans­portud­gift er.

En be­reg­ning fra Nykre­dit, sæt­ter tal på den­ne sam­men­hæng. F. eks er trans­portud­gift er­ne for en fa­mi­lie i Nord­jyl­land på cir­ka 56.000 kr. år­ligt i gen­nem­snit, mens en til­sva­ren­de fa­mi­lie i Kø­ben­havn i gen­nem­snit be­ta­ler 40.000 kr. om året i sam­le­de trans­por­tom­kost­nin­ger. En for­skel på 16.000 kr. om året.

Ser man ude­luk­ken­de på bil­ud­gift er­ne – d. v. s. når den off ent­li­ge trans­port fra­reg­nes – er der 18.000 kr. i for­skel for gen­nem­snits­fa­mi­li­en, der bor i ho­ved­sta­den el­ler i Nord­jyl­land. Fa­mi­li­en i Nord­jyl­land bru­ger knap 51.000 kr. år­ligt på bil­ud­gift er, mens det til­sva­ren­de tal for Kø­ben­havn er min­dre end 33.000 kr.

» Bor man cen­tralt i en stør­re by, kan man i man­ge til­fæl­de und­væ­re bil num­mer to og må­ske end­da num­mer et, og det gæl­der i prin­cip­pet uan­set om, man bor i cen­trum af Kø­ben­havn el­ler i en lej­lig­hed midt i Vej­le. Man­ge fa­mi­li­er i de sto­re by­er kla­rer sig fi nt uden bil, men bor man i provin­sen, kan det væ­re svært at få dag­lig­da­gen til at gå op uden bil el­ler bi­ler, « si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom i Nykre­dit, Jo­han Juul- Jensen.

Dyrt bå­de i tid og pen­ge

Han til­fø­jer, at man og­så skal for­hol­de sig til tids­for­bru­get ved øget pend­ling og trans­port.

» Der er go­de ar­gu­men­ter for at fl yt­te på lan­det. Åben him­mel, frisk luft og mu­lig­he­den for at slå ud med ar­me­ne. Men hvis ho­ve­d­ar­gu­men­tet er at spa­re pen­ge, er det vig­tigt at få reg­net godt på de for­skel­le i ind­tæg­ter og ud­gift er, der er for­bun­det med at fl yt­te by­en til lan­det, « si­ger Jo­han Juul- Jensen.

Husk at reg­ne bil­ud­gif­ter­ne med, hvis du plan­læg­ger at flyt­te på lan­det. F. ek. s til Nørup, mel­lem Vej­le og Bil­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.