Min A6 slår alt

Kok­ken var vild med Vol­vo, men Au­di’en er end­nu bed­re

BT - - BILER -

Af: Jan Rø­ge Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen HVOR­FOR KØ­RER DU AU­DI A6 STA­TIONCAR? For­di det er en su­per dej­lig bil. Den slår sim­pelt­hen alt, hvad jeg tid­li­ge­re har prø­vet at kø­re i. Det er en to­talt læk­ker og lyd­løs vogn, og jeg sy­nes, den er ek­stremt kom­forta­bel, bå­de til by­kør­sel og til de lan­ge tu­re. Den sto­re og kraft ige mo­tor gør bi­len hur­tig og sik­ker i over­ha­lin­ger. Li­ge nu, hvor var­men er på vej, er det fan­ta­stisk med det elek­tri­ske sol­tag. Når den fri­ske luft strøm­mer ind i bi­len, si­ger man ba­re vauw. HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG? Jeg sy­nes, bi­len gi­ver mig en stor fri­hed, og det er et helt nød­ven­digt red­skab til at kom­me rundt med. Min bil er en vi­dun­der­lig luksus. Ja, selv om det er en gam­mel vogn, så er den dyr for mig på al­le må­der. Den kø­rer fan­ta­stisk og kom­for­ten er helt i top på al­le punk­ter. Jeg var me­get glad for mi­ne tre her­re­gårds­Vol­vo­er, men den­ne her Au­di er ba­re bed­re, sy­nes jeg. På al­le om­rå­der. Det er en klas­sisk fl ot og smuk bil, der gør mig bå­de glad og stolt. Alt vir­ker, og den kø­rer su­per per­fekt. HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL? Jeg kø­rer en del, men det bli­ver ik­ke

til me­re end 16.000 km om året. HAR DU FÅ­ET FARTBØDER? Ja, for man­ge år si­den fi k jeg en fryg­te­lig læ­re­streg, som jeg slet ik­ke er stolt over. På et sted, hvorjeg måt­te kø­re 80 km/ t røg jeg op på over 120 km/ t. Far­ten var me­get for høj. Uha, jeg måt­te op til ny kø­re­prø­ve. El­lers har jeg kun få­et en en­kelt min­dre bø­de, beg­ge gan­ge i en af de be­ryg­te­de fo­to­fæl­der. HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL? Det har skift et lidt un­der­vejs. Men det er ik­ke en smart Pors­che læn­ge­re. Nej, nu drøm­mer jeg om en el- bil, en su­per­hur­tig og læk­ker sport­s­vogn, Ja en Tesla til en lil­le mil­li­on. Men så skal jeg li­ge vin­de i Lotto først, el­ler jeg kun­ne må­ske­lea­se en en gang. Drøm­men er lyd­løs, lyn­hur­tig, læk­ker og se­ri­øs. EN VILD BILOPLEVELSE? Ja, jeg hu­sker en uhyg­ge­lig op­le­vel­se, da jeg var helt ung og kør­te i den lil­le Fi­at 600. Det var en mørk og regn­fuld nat med en kraft ig storm. Ba­ga­ge­rum­met lå for­an og mo­to­ren bagi. Plud­se­lig ske­te der det, at for­klap­pen røg op og spær­re­de for ud­sy­net, jeg fi k et kæm­pe chok. Far­ten var ca. 80 km/ t, og jeg kun­ne in­tet se, men fi k bi­len stop­pet. det var vildt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.