2- tal for­an­dret

Ma­z­das nye mi­ni går nye ve­je på design og tek­nik

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen uff e@ bi­len. dk

BILTEST

For­vent­nin­ger­ne var enor­me til den nye Ma­z­da 2, for­di den ud­gå­en­de mo­del med sam­me be­teg­nel­se hav­de kø­re­gen­ska­ber ud over det sæd­van­li­ge i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne i mi­ni­seg­men­tet.

Set i det lys er den nye Ma­z­da 2 om ik­ke en skuff el­se så dog ik­ke no­get kvan­tespring. Den kø­rer sta­dig godt, men af­stan­den til fl er­tal­let af kon­kur­ren­ter­ne er ik­ke så stor, som den har væ­ret.

Der er lidt me­re kom­pro­mis og up- mar­ket- stil over den nye 2’ er. Kom­fort og til dels plads­for­hold er for­bed­re­de, og med en to­tal­læng­de på 406 cm er den hel­ler ik­ke læn­ge­re lil­le­bror i klas­sen, hvor f. eks. ja­pa­ner- kon­kur­ren­ter­ne Nis­san Mi­cra og Toy­o­ta Ya­ris er no­get kor­te­re.

Vi har te­stet mi­ni­bi­len i to for­skel­li­ge mo­to­ri­se­rin­ger. Dels ba­sis­ud­ga­ven 1.5 Co­re uden aircon­di­tion og med 75 hk til en nø­gen pris på 130.000 kr. Dels top­mo­del­len 1.5 Op­ti­mum med 115 hk fra sam­me mo­tor­stør­rel­se 1,5 ltr. Pris­for­skel­len er til at få øje på. Op­ti­mum ko­ster 195.000 kr. plus evt. ek­straud­styr.

Der­med kan vi star­te med at kon- klu­de­re, at den nye mi­ni fra Ma­z­da ik­ke er no­get helt bil­ligt be­kendt­skab. Der fi ndes mi­ni- bi­ler - end­da med me­re ma­skin­kraft - til un­der 100.000 kr. Æl­dre kon­struk­tio­ner gan­ske vist. Nog­le af dem end­da med aircon­di­tion. Og selv hos Toy­o­ta, der næp­pe kan be­skyl­des for pris­pres­se­ri, la­der se­ne­ste Ya­ris sig er­hver­ve for 115.000 kr. Ma­z­das nye to­er har med an­dre ord lagt sig i den øv­re del af pris­ska­la­en sam­men med pro­duk­ter­ne fra VW- kon­cer­nen.

Plads

Trods de 14 cm ek­stra på læng­den i for­hold til for­gæn­ge­ren, er den nye Ma­z­da ik­ke no­get » Raumwun­der « . Det kæk­ke design med en for klas­sen usæd­van­lig lang næ­se og til­ba­ge­truk­ket A- stol­pe ko­ster ben­plads på bag­sæ­det. To voks­ne mænd sid­der ik­ke spe­ci­elt godt bag hin­an­den. Hel­ler ik­ke ba­ga­ge­rum­met på 280 ltr. er før­en­de i klas­sen. Til gen­gæld er der fi n loft høj­de i he­le ka­bi­nen.

Men hvad er det så, man får for 130.000 kr. og op­eft er i mi­ni­en fra fra Hiros­hi­ma? Først og frem­mest en hel mas­se kø­reg­læ­de af den tra­di­tio­nel­le slags. Mo­to­rer­ne er uan­set ydel­se ve­l­o­p­lag­te med hur­tig spe­e­der­re­spons og god træk­kræft gen­nem om­drej­nings­ska­la­en. Dog uden det im­po­ne­ren­de bund­træk, som man­ge tur­bo­mo­to­rer le­ve­rer.

Man fri­stes til at kø­re den me­re dy­na­misk ( nog­le vil­le si­ge rå­d­dent) end al­min­de­li­ge » A til B bi­ler « . Det en for­nø­jel­se at an­gri­be en kur­ve i god fart, hvis de tra­fi ka­le for­hold i øv­rigt er til det. Mo­del­len sty­rer neut­ralt og re­a­ge­rer øje­blik­ke­ligt på små æn­drin­ger i sty­reud­sla­get. Sty­rin­gen er sim­pelt­hen skarp, uden at det in­vol­ve­rer en sten­hård un­der­vogn. Gearskift et er en udelt ny­del­se med kort skift evej, til­pas mod­stand og præ­cist ind­greb - næ­sten som i sport­s­vog­nen Ma­z­da MX5. Ma­z­da 2 er et godt ek­sem­pel på, at bi­ler ik­ke be­hø­ver at væ­re bag­hjul­struk­ne for at væ­re sjove at kø­re i. Men det vid­ste al­le vi, der en­gang har haft en Morris Ma­scot, jo godt i for­vej­en.

Ma­ski­nen er kon­stru­e­ret med mar­ke­dets hø­je­ste kom­pres­sion 1: 14. Godt for øko­no­mi­en og træk­kraft en. Min­dre godt for lyd­ni­veau­et. He­le Ma­z­da2- pro­gram­met - inkl. di­e­se­lud­ga­ven - har 1,5 li­ters mo­to­rer . Ma­z­da er ik­ke fal­det for down­sizing- tren­den som man­ge af de an­dre bil­pro­du­cen­ter, der i sti­gen­de grad går over til tur­bo­la­de­de små­mo­to­rer med kun tre cy­lin­dre. Tur­bo­la­de­re klip­per ud­stød­nings­im­pul­ser­ne i styk­ker. Det gi­ver en blød mo­tor­lyd. Høj kom­pres­sion le­ve­rer det stik mod­sat­te på lydsi­den.

Der­til kom­mer, at Ma­z­da har spa- ret på ly­di­so­le­ring, der ko­ster ek­stra vægt. Re­sul­ta­tet er, at bi­len er let­te­re end for­gæn­ge­ren. Helt op til 100 kg for vis­se ver­sio­ner. Alt er let­tet. Li­ge fra gear­kas­se over mo­tor til pla­de­de­le i tyn­de­re højstyr­ke­stål og let­vægts­ma­te­ri­a­ler.

Det be­ty­der dog ik­ke, at Ma­z­da2 er vold­somt stø­jen­de. Tek­ni­ker­ne har ar­bej­det hårdt for at dæm­pe støj­en, hvor det er mu­ligt uden vægt­for­brug. F. eks. gen­nem grund­de­sign af mo­tor­rum og af­dæk­ning af åb­nin­ger­ne ind til ka­bi­nen.

Un­der­spil­let

Test­ek­sem­pla­ret i Op­ti­mum­ud­ga­ve med den kraft ige mo­tor ko­ster inkl. me­tal­lak, fuld sa­fe­ty- pak­ke og le­ve­ring ca. 240.000 kr. En eft er min me­ning vold­som pris for en bil af den­ne ty­pe. Der er jo ik­ke ta­le om en de­ci­de­ret GTi- ud­ga­ve. Ma­z­da hol­der sig ik­ke til­ba­ge med ud­styr­pri­ser­ne.

Når det er sagt, må jeg er­ken­de, at mi­ne to uger i hen­holds­vis ba­sis- og top- ver­sio­nen var en udelt for­nø­jel­se. Ma­z­da me­ner, at mand og ma­ski­ne skal smel­te sam­men. Dis­se am­bi­tio­ner op­fat­tes ty­de­li­ge­re og ty­de­li­ge­re, eft er­hån­den som man bli­ver dus med bi­len. Indstil­lings­mu­lig­he­der af så­vel sæ­de som rat er go­de, og al­le kan fi nde en kø­re­stil­ling, der pas­ser inkl. god lår­s­tøt­te. Ang­lo­fi le vil kal­de det ’ a dri­vers car’.

Den dy­na­mi­ske kø­re­op­le­vel­se er le­de­stjer­nen. Selv i in­stru­men­te­rin­gen, hvor man i de stør­re ud­styr­strin har gå­et til yder­lig­he­der for at hol­de fø­re­rens øj­ne mindst mu­ligt væk fra kø­re­ba­nen. Her er klas­sens ene­ste he­ad- up- dis­play i plast mel­lem for­r­u­de og den al­min­de­li­ge in­stru­men­te­ring, så fø­re­ren skal fj er­ne øj­ne­ne mindst mu­ligt fra vej­ba­nen. Kønt er det ik­ke. Men det vir­ker.

Am­bi­tio­ner­ne om at væ­re en læk­ker bil går igen i ka­bi­nen, hvor ma­te­ri­a­ler­ne er i or­den og in­stru­men­te­rin­gen i øv­rig vel­pla­ce­ret. Er­go­no­misk er alt på plads. Uan­set om man ri­ver de sto­re sed­ler op af lommen til top­mo­del­len Op­ti­mum el­ler nø­jes med den lil­le.

Jeg vil­le af­gjort væl­ge den sid­ste. Den er kvik, li­ge så sjov at kø­re, og jeg vil tro, at for­skel­len på mo­del­ler­nes brugt­pris ik­ke vil væ­re nær så stor som for­skel­len i nypris. Det træk­ker dog ned, at den med hen­syn til sik­ker­heds­ud­styr hal­ter bag­eft er de dy­re­re mo­del­ler.

Men selv­føl­ge­lig er der al­tid folk, som øn­sker at un­der­spil­le de­res bi­lin­ve­ste­ring. Bi­len skal væ­re læk­ker uden at se dyr ud. For dem er Op­ti­mum et godt valg. Få vil gæt­te, at her kom­mer en bil til tæt på en kvart mio. kro­ner. Na­bo­en bli­ver næp­pe mis­un­de­lig. Selv om han bur­de væ­re det.

In­stru­men­te­rin­gen er flot, og man sid­der frem­ra­gen­de i den nye Ma­z­da2.

Med 280 ltr. til ba­ga­ge er Ma­z­da 2 ik­ke klas­se­før­en­de trods sin be­ty­de­li­ge læng­de på 406 cm - 14 cm læn­ge­re end for­gæn­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.