Var­me hve­der og

Der er stor for­skel på, hvor lang tid det ta­ger at sæl­ge en lil­le brugt bil alt ef­ter mo­del

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

LIG­GE­TID

Fra 32 da­ge til 159 da­ge. Så lang tid ta­ger det i gen­nem­snit at sæl­ge en mi­kro­bil alt ef­ter mo­del.

Mi­ni­bi­ler er lidt me­re ho­mo­ge­ne med hen­syn til de så­kald­te lig­ge­ti­der. I den­ne klas­se va­rer det fra 48 til 97 da­ge, at fin­de en kø­ber til det brug­te vi­dun­der. Det vi­ser en stor an­lay­se, som BT og on­li­ne­si­tet Bilt­or­vet. dk har la­vet i fæl­les­skab. Ana­ly­sen ta­ger ud­gangs­punkt i 2015 in­til nu..

Man­ge af bi­ler­ne er solgt i sto­re tal fra Bilt­or­vet. dk, der er for­hand­ler­nes eget on­li­ne salgs­si­te. For mi­ni­bi­ler­nes ved­kom­men­de er der solgt flest VW Po­lo­er og Ford Fiesta­er. Knap 8.000 styks i alt jævnt for­delt på de to mo­del­ler. Hos mi­kro­bi­ler­ne er tal­le­ne lidt min­dre. Her er top­sco­re­ren Toy­o­ta Ay­go - solgt i 2.807 ek­sem­pla­rer.

Et kig ned over mi­kro- li­ster­ne vi­ser, at det som re­gel er de ku­ran­te og ik­ke alt for dy­re mo­del­ler, der ry­ger hur­tigst. Re­la­tivt dy­re mi­kro­bi­ler som Opel Adam og Toy­o­ta IQ er lang­somt om­sæt­te­li­ge med lig­ge­ti­der om­kring 100 da­ge. I den an­den en­de går bil­li­ge mi­kro­er som Peu­geot 107 og Ci­tro­en C1 som var­me hve­der Sto­re Be­de­dag.

Bil­le­det gen­ta­ger sig blandt mi­ni­bi­ler­ne. Her er den hur­tigst om­sæt­te­li­ge brugt­bil Hyun­dai i20. I den an­den en­de fin­der vi Mi­ni og Kia Soul. Ik­ke at Soul er spe­ci­el dyr. Den er ba­re tung at sæl­ge. Må­ske for­di den ef­ter man­ges me­ning er ut­ro­lig grim. Til gen­gæld af­vi­ger VW Po­lo og Sko­da Fa­bia fra møn­ste­ret. De to mo­del­ler er hen­holds­vis tre­di­e­hur­tigst og næst­hur­tigst sæl­gen­de brug­te mi­ni­bils­mo­del trods pænt hø­je pri­ser.

Bil­lg = let­te­re be­slut­ning

Di­rek­tør, civ. ing. Claus Wal­sted Ny­boe fra Bilt­or­vet fin­der ik­ke den kla­re sam­men­hæng mel­lem pris­ni­veu og lig­ge­tid over­ra­sken­de.

» Jo la­ve­re pris, de­sto hur­ti­ge­re af­sæt­tes bi­ler alt an­det li­ge. Det er for­kla­rin­gen på, at vi ge­ne­relt op­le­ver, at A- seg­ments- bi­ler af­sæt­tes hur­ti­ge­re end bi­ler­ne i de dy­re­re bil­seg­men­ter. Det hæn­ger bl. a sam­men med, at be­slut­nin­gen ik­ke er så svær at træf­fe, når øko­no­mi­en i kø­bet er over­kom­me­lig. I mi­kro­bils­klas­sen ud­gør ejer­af­gift, for­sik­ring og den lø­ben­de brænd­sto­fud­gift be­sked­ne be­løb. Li­ge­som en even­tu­el fi­nan­si­e­ring re­sul­te­rer i lav må­ned­lig ydel­se. Så det er alt i alt ik­ke no­gen stor be­slut­ning at slå til, når kø­be­ren først er i mar­ke­det, « si­ger Wal­sted Ny­boe.

Han til­fø­jer, at en bils om­sæt­te­lig­hed er sam­men­sat af fle­re for­hold. Hvis f. eks. bi­len sta­dig fås som po­pu­lær va­re på ny­bil­mar­ke­det. vil den væ­re let­te­re at sæl­ge.

» Det har især på­vir­ket sal­get af brug­te VW Up!. De går hur­tigt og til re­la­tivt hø­je pri­ser, « si­ger Wal­sted Ny­boe.

Ga­ran­ti be­ty­der no­get

Et an­det for­hold, der gør en bil let­te­re at sæl­ge, er be­ty­de­lig le­ve­rings­tid på sam­men­lig­ne­li­ge nye mo­del­ler. Og na­tur­lig­vis er fort­sat fa­briks­ga­ran­ti i en år­ræk­ke ud i frem­ti­den at­trak­tivt for brug­vogns­kø­be­ren.

Det sid­ste af­spej­ler sig ty­de­ligt på li­sten over lig­ge­ti­der. Blandt mi­ni­bi­ler­ne er bå­de Kia og Hyun­dai re­præ­sen­te­ret på Top 10 over de kor­te­ste lig­ge­ti­der. Hyun­dai end­da med to mo­del­ler inkl. i20 på før­ste­plad­sen. Hyun­dai har fem års fa­briks­ga­ran­ti med fri ki­lo­me­ter, mens Kia ope­re­rer med syv år og 150.000 km, hvad der kom­mer først. Blandt mi­kro­bi­ler­ne er de to kore­an­ske bilmærker li­ge­le­des på top 10. Og­så det ja­pan­ske mær­ke Mitsu­bis­hi er be­gyndt at yde fem års ga­ran­ti. Mitsu­bis­hi har to mo­del­ler på mi­ni­bi­ler­nes Top ti over de kor­te­ste lig­ge­ti­der.

» På den an­den si­de har vi og­så nog­le ty­ske mær­ker og Sko­da langt op­pe på li­sten, selv om dis­se bil­mo­del­ler hver­ken er spe­ci­elt bil­li­ge el­ler be­hæf­tet med lang ga­ran­ti. Her spil­ler kø­ber­nes til­tro til ty­ske bi­lers kva­li­tet ind, « si­ger Bilt­or­vets di­rek­tør.

El­bi­ler usæl­ge­li­ge

Men få und­ta­gel­ser er bi­ler­ne på bilt­or­vet. dk solgt i mindst 100 ek­sem­pla­rer. De fle­ste langt fle­re. Und­ta­gel­ser­ne er el­bi­ler­ne, der slet ik­ke vil­le væ­re med, hvis kra­vet var mindst 100 solg­te ek­sem­pla­rer. Der­for har vi med­ta­get el­bi­ler­ne blot de er solgt i me­re end 10 ek­sem­pla­rer. Og det er nok til at kon­sta­te­re, at de er umå­de­lig van­ske­li­ge at sæl­ge.

LØR­DAG 6. JU­NI 2015

El­bi­len Peu­geot Ion skra­ber bun­den med 159 lig­ge­da­ge. Mon ik­ke der er gi­vet klæk­ke­li­ge af­slag i pri­sen for over­ho­ve­det at få solgt de 16 bi­ler af den­ne mo­del. Re­nault Zoe har en be­ty­de­ligt læn­ge­re ræk­ke­vid­de, og det kan væ­re for­kla­rin­gen på, at den er hur­ti­ge­re solgt med en gen­nem­snits­lig lig­ge­tid på 75 da­ge. Det er end­da bed­re end de to dår­lig­ste livs­stils­bi­ler Fi­at 500 og Opel Adam. Livsstil er til­sy­ne­la­den­de ik­ke guld på brugt­mar­ke­det, hvor ra­tio­nel­le vær­di­er som plads, ga­ran­ti og lav ud­bud­spris er stær­ke­re salgs­ar­gu­men­ter.

De dy­re liv­stils­bi­ler har det svært bå­de i mi­kro- og mi­nik­las­sen. Bort­set fra Kia Soul er Mi­ni Coo­per og Mi­ni One langs­omst om­sæt­te­li­ge mi­ni­bi­ler. Et blik in­den­for hos Ci­tro­en vi­ser sam­me ten­dens. En al­min­de­lig C3 la­der sig i gen­nem­snit om­sæt­te på 57 da­ge. Livs­stils­bi­len DS3 af sam­me stør­rel­se ta­ger det i gen­nem­snit 87 da­ge at slip­pe af med.

I ske­ma­et ses, hvor lang tid det i gen­nem­snit har ta­get at sæl­ge 23 mi­kro- mo­del­ler og 33 mi­ni- mo­del­ler.

Det ta­get blot 32 da­ge, så er den solgt. Peu­geot 107 er hur­tigst sæl­gen­de brug­te mi­ni­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.