Vel­kom­men til Eu­ro­pa

Al­drig har Ford la­vet en bed­re Mu­stang. Den age­rer mo­der­ne sport­s­vogn, men har ik­ke glemt sin arv og la­ver mas­ser af sor­te stri­ber på as­fal­ten.

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

MU­SKEL­BIL

Da den før­ste Ford Mu­stang lan­de­de i 1964, var den bi­len til de un­ge ba­by­boo­mers. Dem der var født i åre­ne li­ge ef­ter An­den Ver­denskrig. Mu­stang var en lil­le, bil­lig ame­ri­kansk sport­s­vogn, der kun­ne det sam­me som de små po­pu­læ­re eu­ro­pæ­i­ske sport­s­vog­ne, men bil­li­ge­re og simp­le­re kon­stru­e­ret.

Mu­stang er si­den­hen gå­et hen og ble­vet en ame­ri­kansk le­gen­de. Den er li­ge­så ær­kea­me­ri­kansk som co­un­try­mu­sik, ro­deo shows og bæl­tespæn­der på stør­rel­se med Mon­ta­na. Den blev og er mu­skel­bi­len, som Chevro­let Ca­ma­ro og Dod­ge Chal­len­ger blev født til at slå, og som de sta­dig­væk slås med at få has på. Men som med li­ne- dan­cing og sto­re bæl­tespæn­der, så har Mu­stang al­drig rig­tigt væ­ret in­ter­es­sant på den­ne si­de af At­lan­ten. Nu­vel – man­ge Mu­stan­ger er ble­vet pa­ral­l­e­lim­por­te­ret el­ler im­por­te­ret som klas­si­ske bi­ler, men den uraf­fi­ne­re­de og grov­kor­ne­de Mu­stang har al­drig ta­get kam­pen om kun­der­ne på eu­ro­pæ­er­nes hjem­me­ba­ne. Hel­ler ik­ke selv­om det ef­ter­hån­den er småt med re­gu­læ­re eu­ro­pæ­i­ske sport­s­vog­ne. Ik­ke før nu.

For i takt med at fle­re og fle­re Ford- mo­del­ler er ble­vet glo­ba­le, så har Ford be­slut­tet, at Mu­stan­gen skal ha­ve chan­cen i Eu­ro­pa. Og det brin­ger mig frem til Mün­chen luft- havn. Her hol­der Ford den eu­ro­pæ­i­ske præ­sen­ta­tion af Ford Mu­stang, og jeg har lan­det nøg­ler­ne til en skrig­gul 5- li­ters V8 GT- ud­ga­ve.

Byg­get af stang­va­re

Den nye Mu­stang er sprit­ny fra in­ders til yderst. Men den er sta­dig­væk en Mu­stang. Alt­så en bil­lig og sim­pel ame­ri­kansk sport­s­vogn. Op­ga­ven til in­ge­ni­ø­rer­ne kun­ne ha­ve lydt: Gå ind i la­ger­hal­len med Ford stan­dard­de­le, hiv alt hvad I skal bru­ge ned fra hyl­der­ne, brug kun et mini­mum på sær­ud­vik­ling, pak det i en design der skri­ger MU­STANG, og få det bed­ste ud af den pak­ke. Re­sul­tat: En 317 hk mu­skel­bil med plads til fi­re til 615.000 dan­ske kro­ner.

Vil du ha­ve den 421 hk V8 GT- ud­ga­ve, så bli­ver det 719.000 kr. Man­ge pen­ge. Men vil du ha­ve en tysk cou­pe med bag­hjul­s­træk og + 400 hk, så skal tal­let på check­en ha­ve syv cif­re.

Det er den præ­mis, Mu­stang skal for­stås ud­fra. Den skal først og frem­mest væ­re til­gæn­ge­lig for mas­ser­ne, der­for skal den væ­re bil­lig, og det be­ty­der kom­pro­mis­ser. Ka­bi­nen har me­re hård plast end en Ti­ger­bu­tik un­der ja­nu­ar­ud­sal­get, og du skal ik­ke se man­ge se­kun­der på ” sy­nin­ger­ne” på in­stru­ment­bor­det, før du kan af­ko­de, at de er trykt i plast.

Men ka­bi­ne­de­sig­net skri­ger af en blan­ding mel­lem ra­cer­bil og ja­ger­fly, og da den rø­de start­k­nap tryk­kes ind og væk­ker den fem­li­ters V8 ma­ski­ne til li­ve, er den hår­de plast glemt. Bi­len når kun ak­ku­rat ud fra par­ke­rings­plad­sen, før den før­ste gang slår med bag­en­den. Okay – det er vå­dt og regn­vejr, men ESC­sy­ste­met er me­re fri­sin­det end en skæv hip­pie, og du skal pro­vo­ke­re bi­len se­ri­øst, før det slår til og sæt­ter en dæm­per for lø­jer­ne. Og det er helt i bi­lens ånd. De stram­tan­de­de liv­rem- og- se­ler løs­nin­ger over­la­der Mu­stang til sydty­sker­ne.

Nu og­så god i kur­ver

En Mu­stang skal kun­ne la­ve hjul­spind ved al­min­de­lig igang­sæt­ning, det er en del af dens ker­ne­kom­pe­tan­cer. Men hvor Mu­stan­ger li­ge si­den 1964 har me­stret kun­sten at la­ve lan­ge sor­te stri­ber på as­fal­ten, så har den al­drig rig­tigt knæk­ket ko­den med de der kur­ver på vej­en.

Un­der­vog­nen har al­drig væ­ret stort me­re kom­pli­ce­ret end på en pi­ck- up truck, og selv en Ford Fo­cus

Det ser vold­somt ud med en gi­gan­tisk sub­woo­fer, men an­læg­get er ær­ligt talt ik­ke im­po­ne­ren­de. Men igen - Mu­stang skal først og frem­mest væ­re til­gæn­ge­lig, og det be­ty­der, at der skal skæ­res hjør­ner.

Tjek­ket de­tal­je med vip­pe­kon­tak­ter, men pla­stik- kulis­sen er tar­ve­lig og næ­rig. Læg der­til den va­ri­en­de kva­li­tet fra f. eks. USB- kulis­sen til pla­den der står Sha­ker på, og Mu­stang lig­ger mile­vidt fra an­dre sport­s­vog­ne med + 400 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.