Mr. Mu­stang

BT - - BILER -

fra midt­halv­fem­ser­ne, har ind­til den nye mo­dels in­tro­duk­tion, haft et me­re raf­fi ne­ret og vel­fun­ge­ren­de un­der­vogns­se­tup. Men med den nye ge­ne­ra­tion er sti­ve ba­gaks­ler og an­dre an­tik­ve­re­de hjuls­op­hængs­me­to­der en­de­ligt sendt på pen­sion, og Mu­stang har få­et uaf­hæn­gig mul­ti­link­hjul­op­hæng. Det har py­n­tet, og selv­om bi­len ik­ke fø­les så ele­gant og velafb alan­ce­ret som en BMW bag­hjul­stræk­ker med + 300 hk - så er den liga­er over sin for­gæn­ger.

Og når man først har fun­det me­lo­di­en med Mu­stan­gen, så er den fak­tisk bå­de vel­kø­ren­de og un­der­hol­den­de. Det pi­ske­de ned de to da­ge, te­sten va­re­de, så bi­len blev al­drig te­stet i bund på kø­re­dy­na­mik. Men de ind­le­den­de ind­tryk eft er- la­der mig bå­de po­si­tiv og for­vent­nings­fuld.

At den ik­ke er så skarp som en BMW med sam­me po­wer, kan for­kla­res ud­fra bi­lens præ­mis. Tag mo­to­rens pla­ce­ring. Den sto­re fem­li­ters V8’ er er ta­get dir­ke­te fra F150 pi­ck- up truck­en. Den har en stor vå­dsumps­smø­ring un­der mo­tor­blok­ken, og det hæ­ver den fem- ot­te cm hø­je­re op over styr­tø­jet, end den be­hø­ve­de at væ­re, hvis den hav­de en tør­sump som i en me­re kom­pro­mis­løs sport­s­vogn. Men så skul­le mo­to­ren om­byg­ges, det vil­le ko­ste pen­ge, og de pen­ge vil­le for­bru­ge­ren skul­le be­ta­le. Smø­re­sy­ste­met gi­ver et hø­je­re tyng­de­punkt og der­med en dår­li­ge ba­lan­ce. Men med de præ­mis­ser Ford har lagt til grund for Mu­stan­gen, så er de kom­met im­po­ne­ren­de sik­kert i mål. Et af de ste­der, hvor de i øv­rigt har lagt en me­re gen­nem­gri­ben­de ud­vik­lings­ind­sats, er på den nye 6- trins ma­nu­el­le gear­kas­se. Og nu vil no­gen sik­kert ind­ven­de, at en ame­ri­ka­ner­bil som Mu­stang skal ha­ve au­to­mat­gear. Men har du først prø­vet den stram­me og uhy­re vel­fun­ge­ren­de ma­nu­el­le gear­kas­se, der med kor­te skift og en be­ri­gen­de me­ka­nisk fe­ed­ba­ck le­der dig fra 1. til 6. gear, så kan du nok fi nde no­get an­det at bru­ge de 40.000 kr. på, som au­to­mat­gear­kas­sen ko­ster ek­stra.

Hvis du væl­ger V8- mo­to­ren, så har du og­så nok mo­ment til at kun­ne smi­de bi­len i 5. gear, når spe­edo­me­ter­nå­len pas­se­rer 40 km/ t, og la­de den bli­ve i 5. gear ind­til ha­stig­he­den kom­mer un­der 40 km/ t igen. Den har bund­træk som en trak­tor.

Test­bi­len er en skrig­gul fast­ba­ck ( Mu­stang- sprog for cou­pe), og selv­om den må­ske bli­ver li­i­i­i­ge smart og visu­elt lar­men­de, så er det no­get be­fri­en­de us­nop­pet over Mu­stang, der gør, at den kan bæ­re selv den­ne out­re­re­de ha­bit. Prø­ver og­så en tur i en me­re neut­ralt ud­se­en­de ca­bri­o­let. Med au­to­mat­gear og den 317 hk 2,3 li­ters eco­boost tur­bo­mo­tor på fi re cy­lin­dre. Det er helt sik­kert det for­nuft ige valg. Den lil­le fi re­cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor fø­les næ­sten li­ge­så po­tent som V8e­ren, og så præ­ste­rer den 12,5 i ste­det for 7,4 km/ l.

Mu­stang er en selv­stæn­dig stil

Men Mu­stang hand­ler ik­ke om hver­dags­du­e­lig­hed. Den hand­ler om at­ti­tu­de. Den hand­ler om at skil­le sig ud. At træff e et an­det bilvalg end ros­set. Den hand­ler om at ven­de ryg­gen til de eff ek­ti­ve og stil­re­ne cou­pe­er som Au­di A5 di­e­sel el­ler BMW 420d. Dem de fl este ra­tio­nel­le au­to­mo­bi­len­tu­sisa­ster vil over­ve­je.

Mu­stang hand­ler om at væl­ge bil med det hårdt­slå­en­de og pas­sio­ne­re­de au­to­mo­bil­hjer­te. Om at la­ve sor­te stre­ger på as­fal­ten og tril­le ube­kym­ret ud mod sol­ned­gan­gen, med so­und­tra­ck­et fra fi lmen Top Gun bra­gen­de fra bi­lens mid­del­go­de an­læg. Hvis du sy­nes, det ly­der takt­løst og små­p­lat, så er Mu­stang ik­ke no­get for dig. Men hvis du tæn­ker som­mercru­i­se. Budwei­ser og bur­ger, så skal du prø­ve en Mu­stang. Og ger­ne en fast­ba­ck med en V8er.

Præ­sen­ta­tio­nen var ar­ran­ge­ret af Ford

Den nye Mu­stang har få­et smal­le­re lyg­ter og en lidt la­ve­re front, men den ser sta­dig­væk brutal og brov­ten ud - som det sig hør og bør med en Mu­stang.

Mu­stang lig­ner sig selv, med tre lod­ret­te stri­ber i hver bag­lyg­te, og et stort logo midt på bags­mæk­ken.

Ka­bi­nen er cool og vel­fun­ge­ren­de, men kva­li­tets­for­nem­mel­sen og ma­te­ri­a­le­val­get tæt­te­re på Ford Fies­ta end Ford Mon­deo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.