Vel­kom­men til Ju­ras­sic Wor­ld

En­de­lig kom­mer en vær­dig op­føl­ger til den før­ste Ju­ras­sic Park

BT - - JURASSIC WORLD - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PRE­MI­E­RE

Der er film, og så er der FILM!! Ste­ven Spi­el­bergs mester­værk ’ Ju­ras­sic Park’ fra 1993 hø­rer helt klart til i den an­den af de to ka­te­go­ri­er. Og med ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ ( Ju­ras­sic Park 4), der har pre­mi­e­re på tors­dag, kan du en­de­lig glæ­de dig til en vær­dig op­følg­ning.

I 1993 så jeg et­te­ren fi­re gan­ge på én uge - på Im­pe­ri­als fan­ta­sti­ske kæm­pe­lær­red. Det var som om, al­le mi­ne dren­gedrøm­me om di­nosau­rer, action og even­tyr var vakt til li­ve. Og jeg var ik­ke ale­ne. På min­dre end tre må­ne­der ind­spil­le­de Ste­ven Spi­el­bergs vil­de even­tyr så­le­des dét, der sva­rer til godt fem mil­li­ar­der kro­ner.

Spi­el­bergs egen ’ E. T.’ blev over­ha­let. Og ind­til Ja­mes Ca­merons ’ Ti­ta­nic’ duk­ke­de op i 1997, var ’ Ju­ras­sic Park’ hi­sto­ri­ens bedst ind­tje­nen­de film. Og det var fuldt fortjent.

Og­så en god hi­sto­rie

Li­ge­som tid­li­ge­re Spi­el­berg- vær­ker som ’ Nær­kon­takt af tre­die grad’ og ’ Dø­de­ns gab’, var Ju­ras­sic Park nem­lig ik­ke ba­re fyldt med fan­ta­stisk action, en god hi­sto­rie og ufat­te­li­ge spe­ci­a­l­ef­fek­ter. For­tæl­lin­gen om den lidt van­vit­ti­ge vi­den­skabs­mand Jo­hn Ham­mond, der via vild gen­tek­no­lo­gi hav­de genop­li­vet for­ti­dens di­nosau­rer og nu vil­le åb­ne ver­dens vil­de­ste for­ly­stel­ses­park, blev og­så bå­ret frem af ori­gi­nal di­a­log, char­me­ren­de per­son­be­skri­vel­ser og så et væld af skæ­ve de­tal­jer, som alt for man­ge af Spi­el­bergs blo­ck­bu­ster- kol­le­ga­er alt for of­te glem­mer.

Og af sam­me år­sag le­ve­de hver­ken ’ Ju­ras­sic Park II’ el­ler ’ Ju­ras­sic Park III’ helt op til for­vent­nin­ger­ne. De blev ik­ke la­vet i sam­me fil­mel­sker- ånd

År ef­ter år ryk­ke­de film­sel­ska­bet for en vær­dig fort­sæt­tel­se. Og Ste­ven Spi­el­berg blev of­te mødt af fans, der spurg­te ’ Hvor­når kom­mer den næ­ste Ju­ras­sic Park’.

Af spo­ret - igen

Fle­re gan­ge tog Spi­el­berg og hans pro­duk­tions­sel­skab til­løb. Og ryg­ter­ne spred­te sig hver gang som en step­pe­brand. Bå­de Sam Neill og Jeff Gold­blum fra et­te­ren var in­de over. Og i 2005 blev det næ­sten al­vor. Men igen kør­te to­get af spo­ret. Ste­ven Speil­berg vil­le nem­lig la­ve me­re end ba­re en al­min­de­lig fort­sæt­tel­se. Og først da han i 2013 fik øje på den nye in­struk­tør Co­lin Tre­vor­row, så film­leg­en­den for al­vor ly­set.

Ma­nuskrip­tet blev til. Nye nav­ne som Chris Pratt og Bry­ce Dal­las Howard fik ho­ved­rol­ler­ne. Og for at gø­re al­ver­dens dren­ge­rø­ve ( in­klu­si­ve un­der­teg­ne­de) ek­stra gla­de er fil­men som en ek­stra bonus ble­vet til med hen­blik på IMAX’ kæm­pe­mæs­si­ge lær­red.

Så den­ne gang skal vi ik­ke ba­re se for­ti­den genop­stå - vi får lov til at for­svin­de helt ind i Ju­ras­sic Wor­ld.

Så­dan ser den hjem­mela­ve­de di­nosaurus In­do­mi­nus Rex ud, når hun er i godt hu­mør. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.