Si­den sidst: Di­nosau­rer­ne bli­ver ba­re stør­re og stør­re

BT - - JURASSIC WORLD - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RE­SUMÉ Trods det rag­na­rok, der af­slut­te­de 1993’ ’ Ju­ras­sic Park’, er det i be­gyn­del­sen af den nye stor­film ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ lyk­ke­des at få styr på sa­ger­ne. Med over 22.000 gæ­ster hver dag og sik­kert pla­ce­ret på en iso­le­ret tro­peø er ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ 22 år se­ne­re ver­dens mest suc­ces­fuld for­ly­stel­ses­park.

Un­der top­sik­re for­hold kan børn og voks­ne op­le­ve vil­de ve­lo­cirap­to­rer, gi­gan­ti­ske bra­chiosaurus­ser og ik­ke mindst ha­vets kon­ge, mosa­sau­ren, der spi­ser fuld­voks­ne hvi­de ha­jer til mor­gen­mad ( i én mund­fuld)

Men gæ­ster­nes sult ef­ter vil­de­re og vil­de­re op­le­vel­ser er li­ge­som for­tidsuhy­rer­nes ustop­pe­lig.

Før var den be­ryg­te­de TRex så­le­des par­kens ho­ve­d­at­trak­tion. Men folk vil ha­ve fle­re mus­k­ler, fle­re tæn­der og stør­re fa­re - for at bli­ve un­der­holdt. Og der­for læg­ger par­kens vi­den­skabs­chef Clai­re sit smuk­ke ho­ve­de i blød. Og re­sul­ta­tet er den så­kald­te ’ In­do­mi­nus Rex’.

Som en ge­ne­tisk muta­tion af T- Rex, gi­gan­tosaurus og fle­re hem­me­li­ge ingredienser er den­ne nye at­trak­tion er ik­ke blot li­ge så høj som en fe­me­ta­ges byg­ning. In­do­mi­nus Rex har og­så end­nu fle­re, skar­pe­re og stør­re tæn­der end sin lil­le­bror T- Rex. Og vær­st af alt er den me­re in­tel­li­gent end al­le si­ne na­tur­li­ge kol­le­ga­er lagt no­gen god idé. «

Så­dan si­ger fil­mens helt, der spil­les af Chris Pratt, der bl. a. er kendt fra fil­men ’ Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy’.

Og dét har han selv­føl­ge­lig helt ret i.

Snart er den nye, gi­gan­ti­ske kø­dæ­der nem­lig for­s­vun­det fra sin ind­heg­ning og ud i jung­len. Bå­de men­ne­sker og an­dre di­nosau­rer bli­ver nu slå­et ihjel - ba­re for sjov. Tu­sind­vis af des­pe­ra­te gæ­ster er stran­det på øen. Og Clai­res to små nevø­er er fa­ret vild i den selv­sam­me jung­le, hvor det hjem­mela­ve­de mon­ster nu hær­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.