Hjem­løs strip­per

Ju­ras­sic Wor­ld- stjer­ner­ne Chris

BT - - JURASSIC WORLD - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: U

DOBBELTPORTRÆT

Hans far var lud­fat­tig mi­ne­ar­bej­der. Hen­des far var Hol­lywood­stjer­ne og mangemillionær. Han bo­e­de i sin bil og tjen­te små­pen­ge som strip­per. Og hun hav­de alt og blev ba­by­sit­tet af Tom Cru­i­se - ja, den Tom Cru­i­se.

I dag er bå­de Chris Pratt og Bry­ce Dal­las Howard stjer­ner i én af årets stør­ste og mest imø­de­se­te film ’ Ju­ras­sic Wor­ld’. Hun spil­ler vi­den­skabs­kvin­den, der op­fin­der en helt ny di­nosaurus. Og han er den se­je, men og­så føl­som­me ba­nan, der red­der da­gen. Men de to su­per­stjer­ners ve­je til top­pen i Hol­lywood kun­ne knap væ­re me­re for­skel­li­ge.

Chris og Bry­ce blev født med ba­re to års mel­lem­rum. Han i 1979 og hun i 1981.

Chris slog øj­ne­ne op i en lil­le ar­bej­der­by i sta­ten Min­neso­ta, hvor mo­de­ren ar­bej­de­de i det lo­ka­le su­per­mar­ked, mens fa­de­ren hver dag drog ned i den lo­ka­le kul­mi­ne for at tje­ne til da­gen og vej­en.

Dat­ter af en su­per­stjer­ne

Godt 3000 ki­lo­me­ter syd­vest for kul­mi­nen i Min­neso­ta blev Bry­ce Dal­las Howard født i Be­ver­ly Hills med en guld­ske i mun­den.

Hen­des mor er for­fat­te­ren Che­ryl Howard, og hen­des far er Hol­lywood- leg­en­den Ron Howard, der slog igen­nem med sin ung­doms­rol­le som Ri­chie Cun­ning­ham i se­ri­en ’ Hap­py Days’ ( Mig og kli­ken) og si­den ce­men­te­re­de sin stjer­ne­sta­tus som in­struk­tør af pris­be­løn­ne­de hit­film som ’ Apol­lo 13’, ’ Far and Away’, ’ Co­coon’ og ’ A Beau- ti­ful Mind’.

I Mi­neso­ta vid­ste Chris Pratt ik­ke, hvad han vil­le bru­ge li­vet til. Og da én af hans sko­le­læ­re­re spurg­te, sva­re­de Pratt blot:

» Jeg vil tje­ne en bun­ke pen­ge. Jeg ved ik­ke hvor­dan. Må­ske vil jeg bli­ve astro­naut. «

De fik ik­ke lov til at se fjern­syn. I ste­det op­for­dre­de for­æl­dre­ne for­nuf­tigt un­ger­ne til at le­ge i det fri og læ­se en mas­se bø­ger.

Bry­ce fik dog lov til at med­vir­ke ( i en lil­le rol­le) i fa­de­rens film ’ Pa­rent­hood’ ( 1989). Hun tog og­så med, da far­mand skul­le væ­re gæst i the La­te Show with David Let­ter­man’. Og snart var der in­gen tvivl: Bry­ce vil­le væ­re sku­e­spil­ler. Og det kun­ne ik­ke gå hur­tigt nok.

Men hun måt­te ven­te. For­æl­dre­ne sør­ge­de for, at Bry­ce fik en so­lid ud­dan­nel­se bl. a. fra New York Uni­ver­si­ty. Si­den gik stjer­nedat­te­ren på sku­e­spil­ler­sko­le. Og først som 24- årig ( for­holds­vist sent i Hol­lywood) fik Bry­ce sin før­ste ho­ved­rol­le i M. Night Shy­a­ma­lans psy­ko­lo­gi­ske gy­ser­film ’ The Vil­la­ge’.

Mid­del­må­di­ge tv- se­ri­er

Sam­ti­dig var Chris Pratt ble­vet lok­ket til Los An­ge­les, ef­ter at han som 19- årig var ble­vet op­da­get af in­struk­tø­ren Rae Dawn Chong, der vil­le ha­ve ham med i C- gy­ser­fil­men ’ The Cur­se 3’.

Si­den blev det til mid­del­sto­re rol­ler i nog­le hur­tigt glem­te tv­se­ri­er. Han for­søg­te uden held at få rol­ler i bå­de ge­nind­spil­nin­gen af ’ Star Trek’ og Ja­mes Ca­merons ’ Ava­tar’. Og da han så blev bedt om at af­læg­ge prø­ve til actionfil­men ’ Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy’, sag­de Pratt nej tak.

Hel­dig­vis fik en ven ham over­talt. Han score­de rol­len i én af 2014s mest ro­ste og ind­tje­nen­de film. I bla­det Pe­op­le Ma­ga­zi­ne kom han num­mer to på li­sten over årets mest se­xe­de mænd. Og li­ge­som Bry­ce, der i dag kan pra­le af sto­re rol­ler i film som ’ Twi­light’, ’ Spi­der- Man 3’ og ’ Ter­mi­na­tor - Salva­tion’, er Chris Pratt i dag én af Hol­lywoods mest ef­ter­s­purg­te og

LØR­DAG 6. JU­NI 2015

Som Owen Gra­dy er Chris Pratt fil­mens se­je men og­så føl­som­me ba­nan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.