’ DU GLEM­MER ALD

Martin Vin­gaard spil­le­de med FC Kø­ben­havn mod den ar­gen­tin­ske trold­mand og Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague. Mes­si sag­de tak for kam­pe­ne med tre mål

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAM­PIONS LE­AGUE, FI­NA­LE os, men bag­eft er sad vi egent­lig med en fø­lel­se af, at vi hav­de haft me­get godt styr på ham. Han sty­re­de ik­ke rig­tigt kam­pe­ne, men han la­ve­de al­li­ge­vel tre mål, « si­ger Martin Vin­gaard og gri­ner selv lidt af den mod­stri­den­de op­fat­tel­se af for­løb og fak­ta.

» Det var og­så ty­de­ligt, at de an­dre Bar­ce­lo­na- spil­le­re søg­te Mes­si me­get. Og det er må­ske den stør­ste ud­for­dring som mod­stan­der­hold. Du skal hol­de styr på al­le de her sto­re stjer­ner hos Bar­ce­lo­na, og mens du gør det, ja­men så skal du og­så li­ge hu­ske, at Mes­si lø­ber rundt et el­ler an­det sted, hvor han ik­ke har bol­den. Der lø­ber han så og sø­ger de små om­rå­der, hvor han bli­ver far­lig, « til­fø­jer Martin Vin­gaard. Han tog ba­re bol­den, lag­de den på græs­set og spil­le­de vi­de­re. «

Før fi na­len

I aft es stod i pres­se­mø­de­r­nes tegn, og her send­te Bar­ce­lo­nas suc­ces- træ­ner, Lu­is En­rique, en skjult stikpil­le til Ju­ven­tus- træ­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri.

Det span­ske mester­hold er kendt for sit fl ot­te pas­nings­spil, hvil­ket er mod­sat da­gens fi na­lemod­stan­der, Ju­ven­tus, hvis træ­ner, Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri, ud­tal­te til pres­se­mø­det, at hans hold kom­mer til at stå kom­pakt og af­ven­ten­de på ba­nen og sat­se på kon­tr­a­spil­let.

Der­eft er stak Lu­is En­rique så til sin træ­n­er­kol­le­gas ’ ita­li­en­ske’ tak­tik.

» Al­le­gri er en træ­ner med en god sej­rs­sti­me, og de har vun­det The Double i år. Fod­bold­ver­de­nen hå­ber på en se­vær­dig kamp, og det vil væ­re fan­ta­stisk med en kamp, der er åb­net op, « si­ger han iføl­ge UE­FA. com.

» Fi­na­ler har al­tid et vig­tigt ele­ment af spæn­ding. Lad os hå­be at det ik­ke på­vir­ker os. «

Bar­ce­lo­na kan med en sejr kro­ne en per­fekt sæ­son, ef­ter hol­det fra Ka­ta­lo­ni­en har vun­det det span­ske mester­skab og den span­ske po­kal­tur­ne­ring. Hol­dets span­ske for­svars­ge­ne­ral, Ge­rard Pique, var på pres­se­mø­det fo­ku­se­ret på, at Bar­ce­lo­na skal hjem­fø­re ’ The Tre­b­le.’

» Hvis vi ger­ne vil vi­se al­le, at vi er de bed­ste, må vi selv be­vi­se det. Det kan vi i mor­gen ( i dag, red.). Ju­ven­tus er et stærkt hold, der vil lu­re på kon­tra­er­ne, så vi skal væ­re ek­stremt fo­ku­se­ret, « si­ger Ge­rard Pique.

» Hvis vi vin­der Cham­pions Le­ague, vil det væ­re den per­fek­te sæ­son. Vi er 90 mi­nut­ter fra det. «

Sam­men med Ge­rard Pique sad den bra­si­li­an­ske må­l­ma­ger Ney­mar, der har sco­ret ni mål i år i Cham­pions Le­ague. Blot ét fær­re end Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do på før­ste­plad­sen.

» Jeg har al­tid drømt om at sco­re et mål i fi na­len, men det vig­tig­ste er selv­føl­ge­lig at bli­ve me­ster, « si­ger han.

LØR­DAG 6. JU­NI 2015

Lio­nel Mes­si ( i mid­ten) i ak­tion ved den af­slut­ten­de træ­ning in­den af­te­nens Cham­pions Le­ague- fi­na­le mod Ju­ven­tus. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.