Evra nedt­o­ner gam­melt had til Suárez

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - GEN­SYN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Lu­is Suárez be­hø­ver ik­ke fryg­te, at han får Ju­ven­tus­stjer­ner på nak­ken i Cham­pions Le­ague- fi­na­len i Ber­lin i af­ten.

Den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber ser fak­tisk ud til at slip­pe godt fra mø­det med to af si­ne stør­ste fjen­der på de eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­ba­ner.

Først måt­te Ju­ven­tus­stop­pe­ren Gi­o­r­gio Chiel­li­ni nem­lig mel­de for­fald med en ska­de, og nu ga­ran­te­rer den fran­ske ba­ck Pa­tri­ce Evra, at han ik­ke læn­ge­re har et ude­stå­en­de med Lu­is Suárez.

De to har el­lers en ha­de­fuld for­tid sam­men i en­gelsk fod­bold, hvor Lu­is Suárez blev idømt ka­ran­tæ­ne for at ha­ve kaldt Pa­tri­ce Evra ’ ne­gri­to’ un­der en kamp mel­lem Li­ver­pool og Man­che­ster Uni­ted.

Vil gi­ve ham hån­den

Men Pa­tri­ce Evra vil ik­ke gø­re et stort num­mer ud af mø­det med Bar­ce­lo­na- an­gri­be­ren i Ber­lin.

» Der vil ik­ke væ­re no­get fra min si­de af. Jeg vil gi­ve ham hån­den, for­di jeg er pro­fes­sio­nel. Som jeg har sagt man­ge gan­ge, er jeg stolt over min hud­far­ve, og det kom­mer ik­ke til at få en be­tyd­ning. Jeg spil­ler imod FC Bar­ce­lo­na og ik­ke kun imod Lu­is Suárez, « si­ger Evra til Sky.

Den ska­de­de Gi­o­r­gio Chiel­li­ni hav­de et an­det regn­skab at gø­re op med Lu­is Suárez, ef­ter an­gri­be­ren på skan­da­løs vis bed ham i skul­de­ren un­der VM- slut­run­den sid­ste år i Bra­si­li­en. Men den du­el er af­blæst.

Pa­tri­ce Evra ( tv.) og Lu­is Suárez ( th.) blev uven­ner, da de spil­le­de i hen­holds­vis Man­che­ster Uni­ted og Li­ver­pool, og Suárez un­der en kamp kald­te Evra ’ ne­gri­to’. Det gav Suárez ot­te spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne og en bø­de på 48.000 eu­ro ( ca. 360.000 kr.) Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.