IN­GEN LYST TIL AT

Martin Laur­sen kryd­se­de fi ngre for, at han ik­ke blev ind­skift et i fi na­len i 2003

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAM­PIONS LE­AGUE- FI­NA­LEN 2003 ge­lig godt mær­ke, at he­le be­gi­ven­he­den var stør­re. Men alt om­kring kam­pen og det spil­le­mæs­si­ge ud­mær­ke­de sig ik­ke. Det var en vig­tig kamp som så man­ge an­dre. «

Det var vel ner­vepi­r­ren­de at føl­ge så­dan en tæt kamp fra bæn­ken?

» Milan og Ju­ven­tus kend­te hin­an­den ud og ind. Nog­le vil kal­de det for en ner­vepi­r­ren­de kamp, men man­ge vil me­ne, at den var di­rek­te ke­de­lig. To ita­li­en­ske hold, der spil­ler 0- 0 – det er ke­de­ligt. Jeg min­des, at vi hav­de godt styr på kam­pen og får end­da sco­ret et mål, der fejl­ag­tigt bli­ver underkendt. Men kam­pen går i for­læn­get spil­le­tid og i straf­fes­parks­parks­kon­kur­ren­ce, hvor Shev­chen­ko scorer det af­gø­ren­de mål. Jeg hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan vi al­le spur­ter ned og jub­ler med ham. Vild glæ­de. «

In­gen fan­ta­stisk selv­til­lid

Jeg har hørt, at du var let­tet over, at du al­drig blev skift et ind i fi na­len?

» Ja, det er rig­tigt. Min selv­til­lid i den pe­ri­o­de var ik­ke fan­ta­stisk. Jeg hav­de ik­ke spil­let så me­get den sæ­son, hvor fl ere an­dre stod for­an mig i kø­en. Jeg føl­te, at det var en kæm­pe kamp, og jeg vil­le fak­tisk helst und­gå at bli­ve in­vol­ve­ret – for jeg føl­te groft sagt ik­ke, at jeg var god nok. Jeg var helt vildt let­tet, da An­ce­lot­ti brug­te sin tred­je ud­skift ning. Det ly­der selv­føl­ge­lig un­der­ligt, men jeg hav­de det så­dan, at tænk nu hvis jeg kom ind og la­ve­de en fejl, som gjor­de, at vi tab­te 0- 1. Jeg tænk­te me­re på det ne­ga­ti­ve ved at kom­me ind end på det fan­ta­sti­ske i at bli­ve in­vol­ve­ret i en Cham­pions Le­agu­e­fi na­le. Jeg hav­de vir­ke­lig ik­ke lyst til at kom­me ind i den kamp. Så det var 87 ner­vepi­r­ren­de mi­nut­ter, in­den An­ce­lot­ti brug­te sin sid­ste ind­skift - ning. «

Kan du i dag ærg­re dig over, at du ik­ke kom på ba­nen?

» Bå­de og. Jeg var jo ik­ke spe­ci­elt vig­tig for AC Milan, der hav­de Pa­o­lo Mal­di­ni og Ales­san­dro Nes­ta – ver­dens to bed­ste mid­ter­for­sva­re­re. Jon Da­hl ( To­mas­son, red.), der sad ude med en skul­der­ska­de, må ha­ve ærg­ret sig helt vildt. Han var en me­get vig­tig ind­skift nings­spil­ler for An­ce­lot­ti. « Var der stor fest i Mila­no?

» Vi vandt og­så Cop­pa Ita­lia- fi na­len, som et par da­ge se­ne­re blev spil­let på vo­res hjem­me­ba­ne, San Siro. Og der­eft er kun­ne vi en­de­lig fe­ste igen­nem. Jeg hu­sker, at al­le vi spil­le­re kom ind på sta­dion en ad gan­gen og blev præ­sen­te­ret for al­le fan­se

ne. Det var stort. «

LØR­DAG 6. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.