’ Jeg nå­e­de at væ­re nervøs i 10 se­kun­der’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - FLØJTEDE FI­NA­LEN Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

CL- FI­NA­LEN 2004 Mål: 0- 1 Car­los Al­ber­to ( 39.), 0- 2 Deco ( 71.), 0- 3 Ale­ni­chev ( 79.)

Den tid­li­ge­re dan­ske top­dom­mer Kim Milt­on Nielsen blev i 2004 den før­ste dan­sker, der døm­te en Cham­pions Le­ague- fi na­le. I ty ske Gel­senkir­chen på Schal­ke 04s hjem­me­ba­ne fl øjte­de han i FC Por­tos 3- 0- tri­umf over AS Mo­na­co.

Ik­ke de to mest se­xe­de hold, er­ken­der Kim Milt­on, når han kig­ger til­ba­ge.

Hvor­når fi k du at vi­de, at det var dig, der skul­le døm­me fi na­len?

» Jeg me­ner, at jeg fi k be­ske­den en uge før fi na­len. Det var den uof­fi ci­el­le be­sked, for på det tids­punkt gjor­de man først dom­mer­val­get of­fi ci­elt to da­ge før fi na­len. Så jeg hav­de en stor nyhed, som jeg skul­le gå og gem­me på. « Var det svært ? » Ja, selv­føl­ge­lig. Og­så for­di at folk he­le ti­den spurg­te. Jeg hav­de i man­ge år væ­ret nævnt som kan­di­dat til at døm­me en Cham­pions Le­ague- fi na­le, og 2004 var min næst­sid­ste chan­ce, in­den jeg faldt for al­ders­græn­sen. Og det hav­de jo væ­ret ær­ger­ligt ik­ke at få den i 2004 og så må­ske væ­re ska­det i 2005. Så det var me­get op­lagt, at jeg skul­le ha­ve den det år, og der­for var der og­så man­ge, der spurg­te. «

Var du ek­stra nervøs op til kamp­start?

» Ja og nej. Jeg tror, jeg var nervøs i 10 se­kun­der, og så tog den lo­gi­ske sans over igen. Det er jo klart, at en fi na­le er no­get spe­ci­elt. Al­le kig­ger med. Og man kan godt i et kort øje­blik tæn­ke ’ hvad nu, hvis det går galt? Hvad nu, hvis jeg la­ver en kæm­pe fejl­dom?’. Men så kom­mer den lo­gi­ske sans og spør­ger, hvor­for det dog skul­le gå galt. ’ Nu har du dømt over 50 Cham­pions Le­ague- kam­pe, og det er gå­et godt i al­le kam­pe­ne. Hvor­for skul­le det dog gå galt i dag? Gå ud og gør, som du ple­jer, så skal det sgu nok gå’. «

Vi be­stem­mer

Hvad sag­de du til di­ne linjedom­me­re, Jens Lar­sen og Jør­gen Jepsen, li­ge in­den kam­pen?

» Det sæd­van­li­ge. At nu skal vi ud og vi­se, at det er os, der be­stem­mer. Og så øn­ske­de vi hin­an­den god kamp. Vi sag­de ik­ke no­get sær­ligt, for­di det var en fi na­le. Det er jo vig­tigt at gø­re det til en fod­bold­kamp li­ge­som al­le mu­li­ge an­dre. Fi­na­len er ik­ke til for mig – jeg er til for fi na­len. «

Hvad hu­sker du fra de 90 mi­nut­ter?

» Jeg hu­sker især en si­tu­a­tion fra kam­pen. En vig­tig si­tu­a­tion. Li­ge in­den Por­tos før­ste mål vil Mo­ri­en­tes ( Mo­na­cos span­ske an­gri­ber, red.) ger­ne ha­ve et fris­park op­pe midt på ba­nen. Men der si­ger jeg ba­re: ’ Vi­de­re! Der er ik­ke en skid. Det er sku­e­spil’. Så­dan en vur­de­ring er jo vig­tig, for hvis det var et fejl­s­køn, så hav­de jeg jo væ­ret med til at af­gø­re kam­pen. Men da jeg så ser si­tu­a­tio­nen eft er kam­pen, kun­ne jeg hel­dig­vis se, at der ik­ke var fris­park. At jeg hav­de set rig­tigt. «

José Mourin­ho var træ­ner for Po­r­to den­gang?

» Ja, det var fak­tisk hans sid­ste kamp for Po­r­to. Jeg hav­de kun kon­takt til ham én gang, og det var li­ge eft er kam­pen, hvor han – sam­men med si­ne to små søn­ner – kom hen og gav mig hån­den og sag­de tak for kam­pen. To da­ge se­ne­re blev han præ­sen­te­ret som ny Chel­sea- ma­na­ger. «

In­gen øn­ske­fi na­le

Er der go­de pen­ge i at døm­me en Cham­pions Le­ague- fi na­le?

» Man får det sam­me, som man får for at døm­me de øv­ri­ge Cham­pions Le­agu­e­kam­pe. Jeg kan ik­ke hu­ske det ek­sak­te be­løb, men det lig­ger et el­ler an­det sted i nær­he­den af 20.000 kro­ner. «

Hvor højt på din per­son­li­ge op­le­vel­ses­li­ste ran­ge­rer du fi - na­len?

» Der er tit folk, der spør­ger, hvad der har væ­ret den stør­ste kamp i min kar­ri­e­re. Og der er Cham­pions Le­agu­e­fi na­len selv­føl­ge­lig en af dem. Men man kan jo si­ge, at hvis man skul­le sæt­te sig ned og øn­ske en Cham­pions Le­agu­e­fi na­le, så hav­de man nok ik­ke øn­sket sig Po­r­to- Mo­na­co. Så hav­de man nok valgt nog­le af de klub­ber, der har væ­ret i fi - na­ler­ne de se­ne­ste år. Ek­sem­pel­vis Bar­ce­lo­na. Po­r­to mod Mo­na­co var ik­ke li­ge den mest se­xe­de fi na­le. «

Kim Milt­on Nielsen be­stem­te su­verænt i fi­na­len i 2004. Her har han net­op gi­vet en ad­var­sel til Car­los Al­ber­to for at smi­de trøj­en ef­ter sin scor­ing til 1- 0. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.