’ JEG HU­SKER KUN

Pe­ter Sch­mei­chel har svært ved at genkal­de sig de af­gø­ren­de mo­men­ter i den hi­sto­ri­ske Cham­pions Le­ague- fi­na­le i 1999

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAM­PIONS LE­AGUE- FI­NA­LEN 1999 son no­gen­sin­de, el­ler vi kun­ne en­de med in­gen­ting. Det var vir­ke­lig en in­tens pe­ri­o­de de 10 da­ge. Vi skul­le vin­de Pre­mi­er Le­ague, vi skul­le vin­de FA Cup’en, og så slut­te­de vi af med Cham­pions Le­ague. Jeg må ba­re blankt er­ken­de, at jeg re­elt set in­tet kan hu­ske. Jeg ved selv­føl­ge­lig, at der er sket en mas­se ting, for­di jeg har få­et det gen­for­talt. Og selv­føl­ge­lig har jeg set mas­ser, mas­ser af vi­deo­er og bil­le­der. Men for mig er der in­gen­ting, der står klart. Jeg skul­le la­ve et fored­rag i Sau­di- Ara­bi­en for et par uger si­den om­kring fi­na­len, og der fik jeg til­sendt en mas­se bil­led­ma­te­ri­a­le fra UE­FA, som jeg kun­ne bru­ge i mit fored­rag. Plud­se­lig stod jeg der og så på bil­le­der. ’ Hva’ sø­ren, var jeg til pres­se­kon­fe­ren­cen?’ Det kan jeg slet ik­ke hu­ske. Men det var jeg. Fle­re år se­ne­re sad jeg og snak­ke­de med Lu­na Chri­sto­fi ( Cham­pions Le­ague- repor­ter på TV3 Sport, red.). Hun for­tal­te, at vi hav­de snak­ket sam­men ef­ter fi­na­len. ’ Hvad? Tal­te vi sam­men?’, sag­de jeg. «

LØR­DAG 6. JU­NI 2015 Pe­ter Sch­mei­chel slog en vej­rm de sej­rs­må­let. Den dan­ske mål ster Uni­ted vandt fi­na­len. På bil Mat­t­häus hold­kam­me­ra­ten Ca Ted­dy She­ring­ham, der sco­re som ri­de­he­st. Fo­to: Ac

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.